CO SIĘ KRĘCI W MDK


REGULAMIN

KONKURSU NA FILM

PROMUJĄCY WYBRANĄ PRACOWNIĘ W MDK

 

CO SIĘ KRĘCI W MDK ?

 

 1. TERMINY:

Projekty na nośniku magnetycznym dostarczyć na adres Organizatora do dnia 3 grudnia 2018

 

ORGANIZATOR:

Młodzieżowy Dom Kultury

Al. 29 Listopada 102

31-406 Kraków

tel. 12 415- 83-15, 12 415 – 72- 68

www.mdkna102.krakow.pl

 

 1. UCZESTNICY:

Konkurs skierowany jest do uczestników zajęć Młodzieżowego Domu Kultury przy al. 29 Listopada 102. Uczestnicy mogą złożyć pracę konkursową przez opiekuna lub bezpośrednio w sekretariacie MDK.

 

 1. CELE:
 • Stworzenie możliwości wykazania się umiejętnością tworzenia filmu z użyciem smartfonu oraz z uwzględnieniem jego montażu.
 • Zaangażowanie uczestników zajęć w promocję działalności poszczególnych pracowni.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • Przygotowanie projektu filmowego na temat działalności pracowni
 • Warunki techniczne:
 • czas trwania:   max. 1,5 minuty,
 • popularny format video (np. MPEG,WMV, AVI, MP4 itp. ),
 • projekt grupowy (max 3 osoby) lub indywidualny.
 • Film nie może naruszać:
 • praw autorskich oraz dóbr osobistych innych osób
 • praw związanych z ochroną wizerunku oraz danych osobowych uczestników zajęć (bez zdjęć portretowych, oraz bez użycia imion w połączeniu z nazwiskiem),
 • przyjętych norm etyczno – kulturalnych.
 • Terminowe dostarczenie projektu na adres organizatora.
 • Wypełnienie metryczki, którą należy dołączyć do nośnika z projektem.
 • Na nośniku należy załączyć osobny plik z imieniem i nazwiskiem twórcy projektu oraz skan wypełnionej metryczki.
 • Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie, rozpowszechnianie oraz prezentację       gotowych projektów lub ich fragmentów w celach promocji MDK.

 

 1. KRYTERIA OCENY:
 • Merytoryczna zawartość projektu
 • Pomysłowość w ujęciu tematu
 • Estetyka
 • Czas trwania

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Najlepsze filmy zostaną wykorzystane do promocji działalności MDK.
 • Imię i nazwisko autora zostanie zamieszczone na materiałach promocyjnych wykorzystujących nagrany materiał.
 • Autorzy zwycięskich filmów otrzymają nagrody.
 • Wyniki konkursu ustalone przez komisje konkursową są ostateczne.
 • Zabrania się wykorzystywania projektu oraz nakręconych materiałów poza MDK.
 • Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r.
  (Dz. U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 z późn. zm.):

  • Imię i nazwisko autora projektu zostanie wydrukowane na kartkach
  • Nagrodzeni autorzy otrzymają zestaw kartek własnego projektu
  • Uczestnictwo w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych na rzecz Młodzieżowego Domu Kultury
   przy al. 29 Listopada 102 w Krakowie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w następujących obszarach eksploatacji:
 1. a) stworzenie filmu promującego działalność MDK
 2. b) wyświetlanie filmu promującego działalność MDK

(zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r.
Dz. U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 z późn. zm.)

 

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA:
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w przy al. 29 Listopada 102, 31-406 Kraków.
 3. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych – inspektor2@mjo.krakow.pl
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia wyników.
 5. Dane laureatów konkursu zostaną opublikowane i będą widniały do czasu cofnięcia zgody, natomiast dane pozostałych uczestników konkursu wraz z pracami zostaną usunięte do dnia 21 grudnia 2018r.
 6. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie Twojej zgody.
 7. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Ci prawo do ich: dostępu, sprostowania oraz usunięcia.
 8. Masz prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, jednak nie wpłynie ona na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

 

Co się kręci w MDK_metryczka