Regulamin rekrutacji


REGULAMIN REKRUTACJI

do Młodzieżowego Domu Kultury

w Krakowie przy al. 29 Listopada 102 w Krakowie

w roku szkolnym 2017/18

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (DZ.U.z 2017r. poz. 610)
 • Określenie kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w samorządowych placówkach oświatowo-wychowawczych: pałacach młodzieży, młodzieżowych domach kultury i międzyszkolnych ośrodkach sportowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Uchwała Rady Miasta Krakowa Nr LXXV/1835/17 z dnia 14. czerwca 2017r.

 

Regulamin rekrutacji określa zasady przyjmowania dzieci i młodzieży do Młodzieżowego Domu Kultury przy al. 29 Listopada 102 w Krakowie w roku szkolnym 2017/18.

UWAGA: zajęcia prowadzone będą w Gimnazjum nr 9 przy ul. K. Odnowiciela 2 oraz budynku MDK przy al. 29 Listopada 100.

 

 

I . POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dzieci i   młodzież przyjmowane są na zajęcia stałe do Młodzieżowego Domu Kultury
  przy al. 29 Listopada 102 w Krakowie w roku szkolnym 2017/18 po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca na zajęcia organizowane przez   placówkę.
 3. O przyjęciu kandydata w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.
 4. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/opiekuna prawnego kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.
 5. Wniosek o przyjęcie  na wybrane zajęcia w  placówce, składa się do dyrektora na druku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 6. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników kontynuujących udział w

zajęciach  składają deklarację o kontynuacji  uczestnictwa na druku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Deklaracje o kontynuacji składane są  w terminie od 21.06.2017 r. do 28.06.2017 r.

 1. W przypadku zajęć organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury na terenie placówek oświatowych m. Krakowa wniosek składa się do dyrektora MDK na załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 2. W celu zapewnienia uczestnikowi zajęć podczas pobytu w MDK   odpowiedniej opieki, rodzic/opiekun prawny przekazuje dyrektorowi MDK uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym kandydata.
 3. Na zajęcia stałe organizowane w placówce przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze powiatu krakowskiego. Kandydaci zamieszkali poza tym obszarem mogą być przyjęci na zajęcia w trybie postępowania uzupełniającego.
 4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest: w przypadku kandydata pełnoletniego – na wniosek kandydata, w przypadku kandydata niepełnoletniego – na wniosek jednego z rodziców kandydata (przez rodzica należy rozumieć także prawnego opiekuna dziecka oraz osobę sprawującą pieczę zastępczą nad dzieckiem).
 5. Wniosek o przyjęcie na zajęcia składa się u dyrektora placówki.
 6. Do wniosku dołącza się: dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59).
 7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszych etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący placówki.
 8. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor placówki przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 9. Dane osobowe kandydatów przyjętych na zajęcia, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego, oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym kandydat jest uczestnikiem zajęć stałych prowadzonych w placówce.
 10. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych na zajęcia, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego, oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. W przypadku zmiany danych osobowych lub rezygnacji z zajęć rodzic zobowiązany jest do poinformowania o tym placówki.
 11. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym ustawą Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r.
 12. Wniosek rekrutacyjny składa się w sekretariacie placówki w czasie trwania rekrutacji.
  Wnioski mogą być składane również drogą elektroniczną.
  Adres e mail: rekrutacjamdk@gmail.com

 

II . REKRUTACJA

 1. Rekrutacja do Młodzieżowego Domu Kultury prowadzona jest od 29.06. 2017 r. do     10.07. 2017r.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
 • 1) weryfikacja wniosków pod względem formalnym,
 • 2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
 • 3) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz liczbę otrzymanych punktów,
 • 4) przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o ile dyrektor placówki podejmie decyzję o ich zorganizowaniu. Warunki sprawdzenia uzdolnień kierunkowych określa rada pedagogiczna placówki,
 • 5) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 1. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie placówki. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej.
 2. Termin podania list przyjętych kandydatów ustala się na 14.07.2017 r. godz. 15.00.
 3. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do placówki.
 4. Uzasadnienie odmowy przyjęcia z podaniem przyczyn przygotowuje na piśmie przewodniczący komisji rekrutacyjnej w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z pismem rodzica/opiekuna prawnego  kandydata lub kandydata pełnoletniego.
 5. Rodzic/opiekun prawny kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora MDK odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 6. Dyrektor rozpatruje odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora MDK służy skarga do sądu administracyjnego.
 7. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami w stałych formach zajęć, dyrektor przeprowadza rekrutację uzupełniającą.
 8. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest w Młodzieżowym Domu Kultury
  od 21.08.2017 r. do 24.08. 2017 r.
 9. W postępowaniu uzupełniającym obowiązują takie same zasady jak przy rekrutacji.
 10. Termin opublikowania list przyjętych kandydatów z rekrutacji uzupełniającej ustala się
  na 25.08.2017 r. godz.15.00.
 11. Kandydaci nieprzyjęci z powodu braku miejsc umieszczeni są na liście rezerwowej.
 12. Jeżeli Młodzieżowy Dom Kultury dysponuje wolnymi miejscami po 31.08. 2017 r., nowi uczestnicy mogą być przyjmowani do placówki  w ciągu roku szkolnego na wniosek rodziców/opiekunów prawnych lub samego kandydata – o ile jest pełnoletni – złożony do dyrektora MDK na druku, który stanowi załącznik nr 3 niniejszego regulaminu. Decyzję o przyjęciu nowego uczestnika w ciągu roku szkolnego podejmuje dyrektor w uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym daną formę zajęć.

 

III . KRYTERIA REKRUTACJI

KRYTERIA REKRUTACJI

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Młodzieżowego Domu Kultury
w roku szkolnym 2017/18 brane są pod uwagę następujące kryteria:

TABELKA_A

 1. Dokumenty, o których mowa w poz. 2-7 są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu lub wyciągu z dokumentu.
 2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach lub zwrócić się do organów ustawowych mogących je potwierdzić.
 3. Nieprzedłożenie żądanych dokumentów pozbawia kandydata przyznanych punktów dla danego kryterium.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria określone przez organ prowadzący na
rok szkolny 2017/18.

TABELKA_B_korekta sierpień

 

 

Kraków, dnia 19.06.2017r.

Terminarz rekrutacji

Wniosek o przyjęcie do MDK na zajęcia dla grup zorganizowanych

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO MDK

KARTA UCZESTNIKA ZAJĘĆ MDK