Regulamin rekrutacji


REGULAMIN REKRUTACJI

do Młodzieżowego Domu Kultury

w Krakowie przy al. 29 Listopada 102 w Krakowie

w roku szkolnym 2020/21

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
 • Określenie kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w samorządowych placówkach oświatowo-wychowawczych: pałacach młodzieży, młodzieżowych domach kultury i międzyszkolnych ośrodkach sportowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Uchwała Rady Miasta Krakowa Nr LXXV/1835/17 z dnia 14. czerwca 2017r.. (z zastrzeżeniem w części 2 pkt 3)

 

Regulamin rekrutacji określa zasady przyjmowania dzieci i młodzieży do Młodzieżowego Domu Kultury przy al. 29 Listopada 102 w Krakowie w roku szkolnym 2020/21.

 

I . POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dzieci i młodzież przyjmowane są na zajęcia stałe do Młodzieżowego Domu Kultury
  przy al. 29 Listopada 102 w Krakowie w roku szkolnym 2020/21 po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca na zajęcia organizowane przez   placówkę.
 3. O przyjęciu kandydata w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.
 4. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/opiekuna prawnego kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.
 5. Wniosek o przyjęcie  na wybrane zajęcia w  placówce, składa się do dyrektora na druku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 6. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników kontynuujących udział w zajęciach składają deklarację o kontynuacji  uczestnictwa na druku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Deklaracje o kontynuacji składane są w terminie od 25.05.2020 r. do 1.06.2020 r.
 7. W przypadku zajęć organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury na terenie placówek oświatowych m. Krakowa wniosek składa się do dyrektora MDK na załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 8. W  celu  zapewnienia  uczestnikowi zajęć podczas  pobytu  w MDK odpowiedniej opieki, rodzic/opiekun prawny przekazuje dyrektorowi MDK uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym kandydata.
 9. Na zajęcia stałe organizowane w placówce przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze powiatu krakowskiego. Kandydaci zamieszkali poza tym obszarem mogą być przyjęci na zajęcia w trybie postępowania uzupełniającego.
 10. Dyrektor placówki może zorganizować przeprowadzenie badań kierunkowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. W takim przypadku na zajęcia przyjmuje się kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik badania uzdolnień kierunkowych.
 11. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest: w przypadku kandydata pełnoletniego – na wniosek kandydata, w przypadku kandydata niepełnoletniego – na wniosek jednego z rodziców kandydata (przez rodzica należy rozumieć także prawnego opiekuna dziecka oraz osobę sprawującą pieczę zastępczą nad dzieckiem).
 12. Do wniosku dołącza się: dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów,          o których mowa w ustawie  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 p 59).
 13. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszych etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący placówki.
 14. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor placówki przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 15. Dane osobowe kandydatów przyjętych na zajęcia, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego, oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym kandydat jest uczestnikiem zajęć stałych prowadzonych w placówce.
 16. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych na zajęcia, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego, oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. W przypadku zmiany danych osobowych lub rezygnacji z zajęć rodzic zobowiązany jest do poinformowania o tym placówki.
 17. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym ustawą Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r.
 18. Wniosek rekrutacyjny składa się w sekretariacie placówki w czasie trwania rekrutacji.
  Wnioski mogą być składane również drogą elektroniczną.
  Adres e mail: rekrutacjamdk@gmail.com

 

II .  REKRUTACJA

 1. Rekrutacja do Młodzieżowego Domu Kultury prowadzona jest od 2.06.2020 r. do 07.2020 r.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez  dyrektora placówki. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
 • weryfikacja wniosków pod względem formalnym,
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych            i nieprzyjętych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia,
 • przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o ile dyrektor placówki podejmie decyzję o ich zorganizowaniu,
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 1. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie placówki. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej.
 2. Termin podania list przyjętych kandydatów ustala się na 07.2020 r. godz. 15.00.
 3. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do placówki.
 4. Uzasadnienie odmowy przyjęcia z podaniem przyczyn przygotowuje na piśmie przewodniczący komisji rekrutacyjnej w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z pismem rodzica/opiekuna prawnego  kandydata lub kandydata pełnoletniego.
 5. Rodzic/opiekun prawny kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora MDK odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia  otrzymania uzasadnienia.
 6. Dyrektor rozpatruje odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora MDK służy skarga do sądu administracyjnego.
 7. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami w stałych formach zajęć, dyrektor przeprowadza rekrutację uzupełniającą.
 8. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest w Młodzieżowym Domu Kultury
  od 17.08.2020 r. do 28.08. 2020 r.
 9. W postępowaniu uzupełniającym obowiązują takie same zasady jak przy rekrutacji.
 10. Termin opublikowania list przyjętych kandydatów z rekrutacji uzupełniającej ustala się na 08.2020 r. godz.15.00.
 11. Kandydaci nieprzyjęci z powodu braku miejsc umieszczeni są na liście rezerwowej.
 12. Jeżeli Młodzieżowy Dom Kultury dysponuje wolnymi miejscami po 31.08. 2020 r., nowi uczestnicy mogą być przyjmowani do placówki  w ciągu roku szkolnego na wniosek rodziców/opiekunów prawnych lub samego kandydata – o ile jest pełnoletni – złożony do dyrektora MDK na druku, który będzie dostępny po 31.08.2020.  Decyzję o przyjęciu nowego uczestnika w ciągu roku szkolnego podejmuje dyrektor w uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym daną formę zajęć.

 

III . KRYTERIA REKRUTACJI

KRYTERIA REKRUTACJI

 1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Młodzieżowego Domu Kultury
  w roku szkolnym 2020/21 brane są pod uwagę następujące kryteria:

 

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata  kryteriów:
1 Wielodzietność rodziny kandydata     (w rodzinie wychowuje się troje lub więcej dzieci ). 100 Oświadczenia na wniosku.
2 Kandydat ma orzeczenie lekarskie
o niepełnosprawności, o ile rodzaj
niepełnosprawności nie wyklucza udziału w danej formie zajęć.
100 Orzeczenie o niepełnosprawności.

(ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób  niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127 poz. 721, z późn. zmianami)

3 Jedno z rodziców kandydata ma orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności. 100 j.w.
4 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata. 100 j.w.
5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata. 100 j.w.
6 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie. 100 Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zmianami)

7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą. 100 Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

(ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

 

 1. Dokumenty, o których mowa w 2-7 są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu lub wyciągu z dokumentu. Mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.
 2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach lub zwrócić się do organów ustawowych mogących je potwierdzić.
 3. Nieprzedłożenie żądanych dokumentów pozbawia kandydata przyznanych punktów dla danego kryterium.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria określone przez organ prowadzący na
rok szkolny 2020/21.

 

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata  kryteriów:
1 Kandydat jest objęty „Krakowską Kartą Rodzinną 3+” .

 

15 Kserokopia Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+.
2 Kandydat jest członkiem rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny. 10 Zaświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta.
3 Kandydat obojga rodziców pracujących/studiujących w systemie stacjonarnym.

 

10 Dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego z rodziców): zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczania się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym, itp. / (uchylone) zaświadczenie
z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów.
4 Kandydat posiada udokumentowane osiągnięcia      w dziedzinie/dyscyplinie, w której zajęcia organizowane są  w placówce.

 

5 Dokument potwierdzający osiągnięcia kandydata w dziedzinie/dyscyplinie, w której placówka organizuje zajęcia.
5 Kandydat prowadzi/realizuje działalność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 5 Zaświadczenie wydane przez podmiot, w którym kandydat realizował działalność społeczną, w tym wolontariat.
6 Placówka, o przyjęcie do której ubiega się kandydat jest najbliżej położoną od miejsca zamieszkania kandydata publiczną placówką oświatowo – wychowawczą prowadzącą wybrane zajęcia. 5 Oświadczenie o tym, że wybrane zajęcia odbywają się najbliżej miejsca zamieszkania kandydata.

 

 

Kraków, dnia  18.05.2020 r.

 

Poniżej znajdują się formularze do pobrania oraz pliki zawierające „Terminarz rekrutacji” i „Proponowany harmonogram na nowy rok szkolny”.

Formularz wniosku o przyjęcie do MDK przygotowany jest jako plik: PDF i DOCX

 

kontynuacja -zał 2

wniosek o przyjęcie -zał. 3

wniosek o przyjęcie -zał. 3

wniosek dla grup -zał 4

TERMINARZ REKRUTACJI

PROPOZYCJA HARMONOGRAMU NA ROK SZKOLNY 2020_21