Zapisy


 

Zapraszamy na zajęcia
w roku szkolnym 2016/17.

 

     Jeżeli Młodzieżowy Dom Kultury dysponuje wolnymi miejscami w trakcie roku szkolnego nowi uczestnicy mogą być przyjmowani do placówki  na wniosek rodziców/opiekunów prawnych lub samego kandydata  – o ile jest pełnoletni – złożony do dyrektora MDK na druku, który stanowi załącznik nr 3 regulaminu rekrutacji.  Decyzję o przyjęciu nowego uczestnika w ciągu roku szkolnego podejmuje dyrektor w uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym daną formę zajęć.

Rozkład zajęć 2016-2017