RegulaminyROK SZKOLNY 2017/2018

 

 I SEMESTR

 

XII Konkurs na Projekt Kartki Bożonarodzeniowej
„DAR NA HOSPICJUM ŚW. ŁAZARZA”

REGULAMIN

Konkurs na wykonanie projektu kartki bożonarodzeniowej, który zostanie przekazany na rzecz Fundacji Pomoc Krakowskiemu Hospicjum św. Łazarza

TERMINY:
Prace należy składać osobiście lub przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 6 października 2017 roku do Młodzieżowego Domu Kultury.

 

ORGANIZATOR:

Młodzieżowy Dom Kultury
Al. 29 Listopada 102
31-406 Kraków|
tel. 12 415- 83-15, 12 415 – 72- 68
www.mdkna102.krakow.pl
konkursy_mdk@interia.pl

Fundacja Pomoc Krakowskiemu Hospicjum św. Łazarza
Os. Centrum B bl. 6
31-927 Kraków
Tel. 12 425 75 83
www.fundacja.krakow.pl
fundacja@fundacjapkh.krakow.pl

UCZESTNICY:
Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

CELE:
• Przybliżenie tradycji Świąt Bożonarodzeniowych
• Rozwijanie uzdolnień plastycznych
• Kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych osób
• Rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni dzieci

WARUNKI UCZESTNICTWA:
• Terminowe złożenie prac
• Technika dowolna
• Format: min. A5 (17,8 x21 cm) max A4 (21x 29,7)
• Każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelnie wypełnioną i trwale przyklejoną metryczkę identyfikacyjną
• Wszystkie prace powinny być wykonane samodzielnie
• Nie przyjmujemy prac grupowych
• Każda placówka może zgłosić dowolną ilość prac
• Jeden uczestnik może nadesłać maksymalnie 1 pracę
• Prace zniszczone oraz nie spełniające warunków określonych w regulaminie – nie będą podlegały ocenie jury!
KRYTERIA OCENY:
• Walory artystyczne
• Oryginalność pomysłu i formy
• Estetyka pracy
• Samodzielność wykonania
• Możliwość przełożenia na projekt graficzny

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

• Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. (Dz. U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 z późn. zm.):
• Imię i nazwisko autora projektu zostanie wydrukowane na kartkach
• Nagrodzeni autorzy otrzymają zestaw kartek własnego projektu
• Uczestnictwo w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na:
• nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych na rzecz Fundacji Pomoc Krakowskiemu Hospicjum bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w następujących obszarach eksploatacji:
• druk kartek świątecznych na podstawie własnego projektu
• sprzedaż kartek świątecznych
• zamieszczenie projektu na stronie Fundacji jako „Dar na Hospicjum św.
Łazarza” (zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 z późn. zm.)
• przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie z Ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
• O terminie wręczenia nagród poinformujemy laureatów telefonicznie
• Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane i pozostają do dyspozycji Organizatora

POBIERZ METRYCZKĘ

 

VIII Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Krakowie
„TAJEMNICE MOJEGO MIASTA”

REGULAMIN
Turniej poszerzający wiedzę o współczesnym Krakowie, jego historii, zabytkach i legendach w formie twórczych zabaw i konkursów.

Fundatorem nagród jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.
1. TERMINY:
Kartę zgłoszenia należy przesłać faxem lub e-mailem na adres Organizatora do dnia 27 października 2017 roku.
Rozgrywki w kategorii klas III – IV odbędą się 7 listopada 2017 roku, a klas V – VI 8 listopada 2017 roku o godz. 10.00 w MDK al. 29 Listopada 100.
ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury
Al. 29 Listopada 102
31-406 Kraków
tel. 12 415- 83-15, 12 415 – 72- 68
www.mdkna102.krakow.pl
mdk.animacja.kultury@gmail.com

2. UCZESTNICY:
Turniej skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z Krakowa. Zabawy konkursowe odbywać się będą w dwóch grupach wiekowych: klasy III – IV oraz klasy V-VI.

3. CELE:
· Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze
· Popularyzacja wiedzy o swoim mieście
· Poszerzenie wiedzy z historii, kultury, legend o Krakowie
· Stwarzanie możliwości rywalizacji między uczniami krakowskich szkół
· Kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi
· Współdziałanie w grupie

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
· Podstawowa wiedza o Krakowie współczesnym, historycznym, legendarnym: instytucje kultury i ich działalność, znane miejsca i budowle, znane postaci, zwyczaje i legendy, wydarzenia historyczne
· Kategorie wiekowe: klasy III – IV oraz klasy V – VI
· Wytypowanie 1 lub 2 zespołów liczących po 3 uczniów prezentujących szkołę lub placówkę
· Terminowe wypełnienie karty zgłoszenia
· Opłata za udział – 15 zł (grupa) w dniu turnieju
5. KRYTERIA OCENY:
· Umiejętności i kreatywność zespołu
· Współpraca w zespole podczas zabaw konkursowych

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
· Udział w turnieju jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie danych dotyczących uczestników konkursu.
· Laureaci turnieju zostaną nagrodzeni.
UWAGA!!!

Prosimy wszystkie zespoły o przygotowanie Kalendarium wydarzeń na rok 2018 oparty na znanych i cyklicznych imprezach, który będzie pierwszym punktowanym zadaniem konkursowym. Kalendarium należy zaprezentować zebranym grupom i opowiedzieć o nim kilka zdań.
Powinno spełniać następujące kryteria:
· zgodność z tematem przewodnim,
· przedstawiać odniesienia do minimum 6 wydarzeń,
· format – min. A2,
· ciekawe i czytelne środki przekazu,
· oryginalne ujęcie tematu,
Przy tworzeniu kalendarium można posłużyć się wydrukami komputerowymi.

Prosimy uczestników o obuwie zmienne.

KARTA ZGŁOSZENIA_TMM

Konkurs Literacko-Plastyczny
„PATRONI KRAKOWSKICH ULIC”

REGULAMIN

Rada Miasta Krakowa nadaje ulicom i placom imiona znanych i mniej znanych postaci historycznych, literackich, ludzi związanych z nauką i kulturą. Konkurs ma przybliżyć uczniom postaci patronów ulic i zachęcić do poszukiwania informacji na temat tych osób. Udział w konkursie będzie niezwykłą przygodą i lekcją historii o mieście.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Strażnicy Pamięci” prowadzonego
w ramach programu „Edukacja patriotyczna dla szkół Krakowa” przyjętego przez Radę Miasta Krakowa.
2. Organizatorami Konkursu są:
a) Rada i Zarząd Dzielnicy III Prądnik Czerwony z siedzibą w Krakowie, ul. Naczelna 12, 31-421 Kraków,
b) Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Krakowie przy al. 29 Listopada 102, 31-406 Kraków,
c) Biblioteka Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków.
3. Współorganizatorami Konkursu są: Rada Miasta Krakowa, Rady i Zarząd Dzielnic I Stare Miasto, II Grzegórzki oraz VII Zwierzyniec, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Towarzystwo Prądnickie, Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie oraz Młodzieżowy Ośrodek Edukacji Obywatelskiej.
4. Konkurs jest organizowany pod patronatem honorowym Rady Miasta Krakowa oraz Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, patronami medialnymi są: miesięcznik społeczno-kulturalny „Kraków”, portal Ciekawostki Historyczne.
5. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz instytucji kultury zlokalizowanych na terenie Dzielnic I, II, III oraz VII miasta Krakowa.
6. Celem Konkursu jest:
a) poznanie przez uczestników patronów ulic i zaprezentowanie ich w dowolnej formie plastycznej lub literackiej,
b) zachęcenie uczestników do samodzielnego poszukiwania wiedzy w różnych źródłach informacji, w tym w bibliotekach,
c) rozwijanie umiejętności plastycznych i literackich,
d) wspieranie edukacji historycznej i patriotycznej uczniów krakowskich szkół podstawowych.
7. Konkurs trwa od 9 października 2017 r. do 10 listopada 2017 r.
§ 2 Zasady uczestnictwa
1. Prace literackie np. list, wiersz, opowiadanie, esej należy przygotować w formie papierowej oraz formie pliku tekstowego – format A4, maksymalnie 2 strony, czcionka 12, Times New Roman, interlinia 1,5.
2. Prace muszą dotyczyć osób, które zostały uhonorowane przez Radę Miasta Krakowa jako patroni ulic Krakowa.
3. W przypadku prac literackich uczestnik ma obowiązek, w formie bibliografii, podać źródła pochodzenia wykorzystanych materiałów.
4. Uczestnik może wykonać tylko jedną pracę plastyczną i jedną literacką. Do Konkursu może zgłosić maksymalnie dwie prace (jedną literacką, jedną plastyczną).
5. W konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe.
6. Prace literackie należy przesłać w formie elektronicznej na adres konkursy@biblioteka.krakow.pl oraz w formie papierowej na adres Biblioteka Kraków Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków, p. 126 z dopiskiem „Patroni krakowskich ulic” lub złożyć w zaklejonej kopercie w dowolnej filii Biblioteki Kraków. Na kopercie należy umieścić tytuł konkursu – „Patroni krakowskich ulic”.
7. Prace plastyczne wykonane dowolną techniką w formacie A3 należy przesłać na adres Biblioteka Kraków Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków, p. 126 z dopiskiem „Patroni krakowskich ulic” lub złożyć w zaklejonej kopercie w dowolnej filii Biblioteki Kraków. Na kopercie należy umieścić tytuł konkursu – „Patroni krakowskich ulic”.
8. Pracę plastyczną oraz literacką należy opisać na odwrocie za pomocą karty zgłoszenia wypełniając ją drukowanymi literami i podając: tytuł pracy, imię i nazwisko patrona, którego przedstawia, imię i nazwisko autora pracy, nazwę szkoły podstawowej oraz klasę, do której uczęszcza.
9. Zgłoszone prace muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były publikowane
i nagradzane.
10. Do każdej pracy należy dołączyć podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego: Kartę Zgłoszenia (zał. nr 1), zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 2), oświadczenie o samodzielności przygotowania pracy (zał. nr 3).
11. Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane uczestnikom.
§ 3 Zasady przyznawania nagród
1. Organizatorzy konkursu powołają Komisję Konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatorów oraz Współorganizatorów.
2. Prace konkursowe rozpatrywane będą osobno dla uczniów reprezentujących Dzielnice I, II, III i VII w dwóch kategoriach wiekowych:
a) kategoria I – uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych,
b) kategoria II – uczniowie klas 4-7 szkół podstawowych
oraz dwóch kategoriach tematycznych:
a) kategoria literacka,
b) kategoria plastyczna.
3. Komisja Konkursowa oceni prace pod względem zgodności z tematem, wyrazu artystycznego, oryginalności pomysłu, stylistyki, samodzielnego wykonania.
4. Komisja przyzna w każdej kategorii trzy miejsca (I, II, III) oraz wyróżnienia.
5. Komisja może nie przyznać nagrody w danej kategorii lub przyznać kilka miejsc ex aequo.
6. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe i rzeczowe.
7. Decyzje Komisji o przyznaniu nagród lub wyróżnień są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
8. Zwycięzcy zostaną zaproszeni na uroczyste rozdanie nagród, które odbędzie się 10 grudnia 2017 r., e-mailowo za pośrednictwem placówki oświatowej, która została podana na Karcie Zgłoszenia.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikowania prac konkursowych we fragmentach lub w całości, z zachowaniem praw autorskich, w celach promocyjnych na stronach internetowych Organizatorów i Współorganizatorów oraz na wystawach.
§ 4 Postanowienia końcowe
1. O wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Komisja Konkursowa.
2. Dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają Organizatorzy oraz Współorganizatorzy.
3. Dane osobowe uczestników konkursu pt. „Patroni krakowskich ulic” podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Biblioteka Kraków Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków. Dane są zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu tj. w celu wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz nagrodzenia Zwycięzców. Dane osobowe Zwycięzców konkursu, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – wizerunek Zwycięzcy, mogą być publikowane na stronach internetowych: Organizatorów i Współorganizatorów, ich profilach na portalu społecznościowym Facebook, na portalach: krakowczyta.pl i w.bibliotece.pl, w gazetach Rad Dzielnic oraz czasopiśmie „Informator Biblioteki Kraków”. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu. Rodzicom i opiekunom dzieci uczestniczących w konkursie – przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych / danych dziecka oraz ich poprawiania.
4. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.

KARTA ZGŁOSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

Konkurs plastyczny
„MÓJ PRZYJACIEL MIŚ”

Patronat:
Portal Miasto Dzieci
Już od ponad 100 lat pluszowy miś towarzyszy dzieciom w ich codziennym życiu, dzieląc z nimi radości i troski. Przez ten czas stał się także ulubionym bohaterem literatury dziecięcej i śmiało wkroczył do świata bajek. Ta popularna zabawka ma nawet swoje światowe święto – 25 listopada.
Z tej okazji Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada 102 w Krakowie ogłasza dla dzieci w wieku 3 – 6 lat
Celem konkursu jest :
· Rozwijanie wyobraźni i kreatywności u dzieci
· Rozwijanie umiejętności manualnych
· Rozwijanie wrażliwości estetycznej
· Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych
Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury
Al. 29 Listopada 102
31-406 Kraków
tel. 12 415- 83-15, 12 415 – 72- 68
www.mdkna102.krakow.pl
mdk.animacja.kultury@gmail.com
Termin:
· Prace należy dostarczyć do siedziby organizatora do dnia 10.11.2017 roku
Warunki uczestnictwa:
· Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej postać wymyślonego misia jako przyjaciela.
· Postać misia powinna być obdarzona indywidualnymi cechami i atrybutami.
· Uczestnicy konkursu wykonują prace wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, grafika itp.). Prace należy wykonać na kartce o powierzchni formatu A-4 lub A3.
· Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę .
· Każda dostarczona praca musi zawierać metryczkę wg załączonego wzoru
Kryteria oceny:
· Samodzielność wykonania pracy
· Estetyka pracy
· Atrakcyjność formy i kolorystyki
· Innowacyjność pomysłu
Postanowienia końcowe:
1. Prace będą oceniane przez jury oddzielnie w czterech kategoriach wiekowych: dzieci 3, 4, 5 i 6 letnich.
2. Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. (Dz. U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 z późn. zm.) imię i nazwisko autora projektu zostanie zamieszczone na pracy.
3. Uczestnictwo w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na:
· bezpłatne prezentowanie i publikowanie prac konkursowych we fragmentach lub w całości, z zachowaniem praw autorskich, w celach promocyjnych Młodzieżowego Domu Kultury przy al. 29 Listopada 102 w Krakowie
· publikację pracy na stronie Portalu Miasto Dzieci
· przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
4. O terminie wręczenia nagród poinformujemy laureatów telefonicznie.
5. Prace nadesłane na konkurs można odebrać osobiście po uzgodnieniu telefonicznym.
6. Prace przechowywane będą przez Organizatora do 9 lutego 2018 r.

METRYCZKA MÓJ PRZYJACIEL MIŚ

Konkurs na komiks
„LEGENDY EUROPEJSKIE”

Konkurs na przedstawienie w formie komiksu jednej z legend europejskich.

1. TERMINY:
Prace należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Organizatora do 20 listopada 2017 r.
Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie wręczenia nagród.

ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 102
tel. 12 415- 83 -15, 12 415 – 72 – 68
www.mdkna102.krakow.pl
2. UCZESTNICY:
Konkurs skierowany jest do uczniów ze szkół podstawowych i placówek oświatowych z Krakowa i województwa małopolskiego.

3. CELE:
· Kształtowanie i rozwijanie umiejętności plastycznych
· Zapoznanie z legendami europejskimi
· Kształtowanie umiejętności łączenia kompozycji plastycznej z prezentacją fabuły

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
· Praca powinna stanowić zamkniętą całość narracyjną o objętości max.3 plansz (jednostronnych)
· Na jednej planszy powinno znajdować się od 3 do 12 ponumerowanych pól w tym pierwsze pole tytułowe
· Technika prac – dowolna (w tym także grafika komputerowa)
· Format planszy – A3
· Terminowość nadsyłania prac
· Metryczka przyczepiona na odwrocie pracy.

5. KRYTERIA OCENY:
· Zgodność z tematem
· Zachowanie ciągu logicznego
· Poprawność językowa
· Poprawność języka plastycznego i układu kompozycyjnego
· Oryginalność ujęcia tematu
· Samodzielność wykonania
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
· Uczestnictwo w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na: przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
· O terminie wręczenia nagród poinformujemy laureatów telefonicznie
· Prace nadesłane na konkurs można odebrać osobiście po uzgodnieniu telefonicznym
· Prace przechowywane będą przez Organizatora do 9 lutego 2018 r.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikowania prac konkursowych we fragmentach lub w całości, z zachowaniem praw autorskich, w celach promocyjnych Młodzieżowego Domu Kultury przy al. 29 Listopada 102 w Krakowie.

METRYCZKA LEGENDY EUROPEJSKIE

Ogólnopolski Konkurs Polskiej Poezji Religijnej
„PIERŚCIEŃ ŚW. KINGI”

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.
2. Przesłuchania konkursowe będą się odbywać w dwóch kategoriach wiekowych:
klasy I – III
klasy IV – VII
3. Przesłuchania finałowe zostaną poprzedzone eliminacjami rejonowymi. Do eliminacji rejonowych szkoły kwalifikują po trzy osoby z każdej kategorii.
4. Czas recytacji nie może przekroczyć 3 minut.
5. Placówki oświatowe i domy kultury organizujące przesłuchania rejonowe kwalifikują do finału konkursu laureatów I, II i III miejsca.
6. Termin zgłaszania się do eliminacji rejonowych oraz szczegółowe informacje dotyczące ich przebiegu podadzą uczestniczące w organizacji Konkursu instytucje oświatowe i kulturalne.
7. Eliminacje rejonowe organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada 102 w Krakowie odbędą się dnia 6 grudnia 2017 r. o godz. 9.30 w sali teatralnej przy al. 29 Listopada 100. Kartę zgłoszenia prosimy przesłać na adres mdk.animacja.kultury@gmail.com do 28 listopada 2017 r.
8. Zgłoszenia na przesłuchania finałowe prosimy nadsyłać do 7 grudnia br. na adres:
Wydawnictwo PROMYCZEK, Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz, tel./fax 018 4434400
e-mail: kinga@promyczek.pl . Koordynacją konkursu zajmuje się Anna Łukasik (a.lukasik@palacmlodziezy.pl )Tel 502 218 884 z Pałacu Młodzieży w Nowy Sączu.
9. Przesłuchania finałowe odbędą się w Uzdrowisku Kopalnia Soli Bochnia w dniu 13 i 14 grudnia 2017 r. Uczestnicy spotykają się w recepcji Uzdrowiska Kopalnia Soli Bochnia, ul. Campi 15 o godz. 10.00.

Kryteria oceny:
Jury konkursu oceni występy uczestników biorąc pod uwagę następujące kryteria:
· dobór repertuaru
· interpretacja utworu
· kultura słowa
· ogólny wyraz artystyczny (prosimy o nieużywanie strojów teatralnych i rekwizytów)

Nagrody i wyróżnienia
Po przesłuchaniach końcowych jury przyzna dyplomy oraz nagrody rzeczowe określając I, II i III miejsce w dwóch kategoriach wiekowych. Ponadto przewidujemy wyróżnienia i prezentację na antenie rozgłośni radiowych oraz ogłoszenie wyników w mediach, które przyjęły patronat nad konkursem, a także na stronach internetowych organizatorów.
Informacje dla finalistów
Koszt pobytu (nocleg, wyżywienie i zwiedzanie Kopalni Soli) od jednej osoby wynosi 100 zł. Organizatorzy dzięki sponsorom i dotacjom pokrywają ponad 50 % kosztów, a pozostałe 50% wpłacają uczestnicy w formie akredytacji w dniu przyjazdu czyli
50 zł – dziecko
60 zł – osoba towarzysząca (opiekun)
Ponadto jako organizatorzy zapraszamy jednego przedstawiciela instytucji koordynujących przesłuchania w rejonach dla którego pobyt jest bezpłatny.
Pozostałe uwagi.
Pomocą w doborze repertuaru może być książka: „Promyki dobroci i radości – Antologia poezji religijnej dla dzieci” dostępna w księgarniach lub u organizatora tel. 018 4434400, www.sklep.promyczek.pl . W publikacji znajdzie się ponad 300 utworów blisko 30 autorów aktualnie piszących dla dzieci.

KARTA ZGŁOSZENIA

Konkurs
„SZOPKI PRĄDNICKIE”

REGULAMIN

Konkurs na przestrzenne prace prezentujące szopkę krakowską z elementami prądnickimi (budowle, postaci, tradycje).

„Szopką krakowską jest smukły, wielopoziomowy, wieżowy, symetryczny bogato zdobiony budyneczek, który ma służyć za miejsce narodzin Jezusa. Budowla ta jest skonstruowana z lekkich materiałów i charakteryzuje się spiętrzeniem zminiaturyzowanych elementów zabytkowej architektury Krakowa, fantazyjnie przetworzonych i połączonych.“ (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa)

1. ORGANIZATORZY

Młodzieżowy Dom Kultury
al. 29 Listopada 102
31-406 Kraków

Towarzystwo Prądnickie

PARTNER
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
2. CELE KONKURSU:
· Promowanie twórczości dzieci
· Poznanie tradycji tworzenia szopek krakowskich
· Kształtowanie wyobraźni przestrzennej, sprawności manualnej i koncentracji
· Zapoznanie z nową formą plastyczną
· Twórcza integracja w oparciu o tradycje lokalne
3. TERMINY:
Prace należy składać osobiście w Młodzieżowym Domu Kultury przy al. 29 Listopada 100 w dniach 6 do 8 grudnia 2017 r.
O terminie wręczenia nagród poinformujemy laureatów telefonicznie
4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
· Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Dzielnicy III – Prądnik Czerwony.
· Prace mogą być wykonane indywidualnie lub grupowo.
· Forma pracy: przestrzenna.
· Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę (przyczepiona w sposób nie niszczący pracy).
· Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni a najciekawsze prace wezmą udział w wystawie.
5. KRYTERIA OCENY:
· Oryginalność kolorystyki i zastosowanych materiałów.
· Wkomponowanie elementów krakowskich i prądnickich.
· Estetyka pracy.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
· Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. (Dz. U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 z późn. zm.) imię i nazwisko autora projektu zostanie zamieszczone na pracy.
· Uczestnictwo w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na:
o bezpłatne prezentowanie i publikowanie prac konkursowych we fragmentach lub w całości, z zachowaniem praw autorskich, w celach promocyjnych Młodzieżowego Domu Kultury przy al. 29 Listopada 102 w Krakowie i Towarzystwa Prądnickiego
o przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
· Prace dostarczone na konkurs będzie można odebrać po uzgodnieniu telefonicznym.
· Prace przechowywane będą przez Organizatora do 9 lutego 2018 r.

 

Konkurs na artystyczną prezentację grupy przedszkolnej
PRZEGLĄD JASEŁEK, KOLĘD i PASTORAŁEK

 

REGULAMIN
1. TERMINY:
Kartę zgłoszenia należy przesłać faxem lub e-mailem na adres Organizatora do 10 stycznia 2018roku.
Szczegółowy harmonogram prezentacji ustalany z każdą grupą telefonicznie.
Przesłuchania planowane są w terminach: 17 stycznia 2018 roku od godz. 9.00.

ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury
31-406 Kraków, Al. 29 Listopada 102
tel. 12 415- 83-15, 12 415 – 72- 68
www.mdkna102.krakow.pl
mdk.animacja.kultury@gmail.com

2. UCZESTNICY:
Konkurs skierowany jest do grup przedszkolnych z Krakowa i okolic, prezentujących wybrane formy artystyczne: jasełka, kolęda lub pastorałka.

3. CELE:
– Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych
– Rozwijanie dziecięcych umiejętności artystycznych
– Kształtowanie wrażliwości estetycznej
– Rozwijanie uzdolnień muzycznych, ruchowych i aktorskich
– Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
– Umożliwienie prezentacji grupy szerszej publiczności
– Zapoznanie dzieci ze sceną

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
– Prezentacja grupy – min. 5 dzieci
– Możliwość występu w 1 formie: teatralna – jasełka, wokalna – kolędy, pastorałki,
– Czas prezentacji: forma teatralna – max. 15 min, forma wokalna – 10 min.
– Możliwość występu kilku grup z jednego przedszkola
– Terminowe nadesłanie karty zgłoszenia
– Opłata za udział w konkursie – 15 zł (grupa)

5. KRYTERIA OCENY:
– Dobór repertuaru do możliwości wykonawczych grupy
– Interpretacja tekstu i muzyki
– Dobór stroju i rekwizytów
– Oryginalność pomysłu i formy
– Współpraca w grupie podczas występu
– Obycie dzieci ze sceną

Organizatorzy zapewniają oświetlenie, odtwarzacz CD, keybord, garderobę. Scena o wymiarach 5mx3m (przeważnie dzieci nie wymagają mikrofonów).
Prosimy uczestników o obuwie zamienne.

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Konkurs
„HUMOR SZKOLNY”

REGULAMIN

Konkurs na ilustrację satyryczną z tekstem, inspirowaną sytuacjami szkolnymi.

1. TERMIN:
Prace należy składać lub przesyłać na adres Organizatora do dnia 24 stycznia 2018 r.

ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury
31-406 Kraków, Al. 29 Listopada 102
tel. 12 415- 83-15, 12 415 – 72- 68
www.mdkna102.krakow.pl

2. UCZESTNICY:
Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców. Prace konkursowe będą oceniane w trzech grupach wiekowych: dzieci do lat 12, młodzież do lat 18, dorośli.

3. CELE:
· Rozwijanie poczucia humoru
· Rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni dzieci,
· Promowanie kreatywności interpretacji
· Kształtowanie „dystansu do siebie”

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
· Wykonanie ilustracji satyrycznej obrazującej komiczną sytuację w szkole
· Technika dowolna (malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane, collage)
· Format pracy – min. A4
· Praca musi zawierać tekst w formie opisu, komentarza lub dialogu
· Ilość prac – 1 od uczestnika
· Praca indywidualna
· Metryczka na pracy
· Terminowość nadesłania pracy

5. KRYTERIA OCENY:
· Walory artystyczne
· Uchwycenie istoty dowcipu
· Oryginalność pomysłu
· Estetyka pracy
· Kompozycja – plastyczna interpretacja sytuacji z adekwatnie zamieszczonym tekstem
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Uczestnictwo w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na:
· bezpłatne prezentowanie i publikowanie prac konkursowych we fragmentach lub w całości, z zachowaniem praw autorskich, w celach promocyjnych Młodzieżowego Domu Kultury przy al. 29 Listopada 102 w Krakowie
· przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
· Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. (Dz. U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 z późn. zm.) imię i nazwisko autora projektu zostanie zamieszczone na pracy.
· O terminie wręczenia nagród poinformujemy laureatów telefonicznie
· Prace nadesłane na konkurs można odebrać osobiście po uzgodnieniu telefonicznym.
· Prace przechowywane będą przez Organizatora do 23 marca 2018 r.

Metryczka do konkursu – DZIECI i MŁODZIEŻ

Metryczka do konkursu – DOROŚLI

XII Konkurs na Projekt Kartki Wielkanocnej
„DAR NA HOSPICJUM ŚW. ŁAZARZA”


REGULAMIN
Konkurs na wykonanie projektu kartki wielkanocnej, który zostanie przekazany na rzecz Fundacji Pomoc Krakowskiemu Hospicjum św. Łazarza

I. TERMINY:
Prace należy składać osobiście lub przesłać pocztą do Młodzieżowego Domu Kultury do dnia 7 lutego 2018 roku.

ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury
Al. 29 Listopada 102
31-406 Kraków
tel. 12 415- 83-15, 12 415 – 72- 68
www.mdkna102.krakow.pl
konkursy_mdk@interia.pl

Fundacja Pomoc Krakowskiemu Hospicjum św. Łazarza
Os. Centrum B bl. 6
31-927 Kraków
Tel. 12 425 75 83
www.fundacja.krakow.pl
fundacja@fundacjapkh.krakow.pl

II. UCZESTNICY:
Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

III. CELE:
· Przybliżenie tradycji Świąt Wielkanocnych
· Rozwijanie uzdolnień plastycznych
· Kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych osób
· Rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni dzieci

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:
· Terminowe złożenie prac
· Technika dowolna
· Format: min. A5 (17,8 x21 cm) max A4 (21x 29,7)
· Każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelnie wypełnioną i przyklejoną metryczkę identyfikacyjną
· Wszystkie prace powinny być wykonane samodzielnie
· Nie przyjmujemy prac grupowych
· Każda placówka może zgłosić dowolną ilość prac
· Jeden uczestnik może nadesłać maksymalnie 1 pracę
· Prace zniszczone oraz nie spełniające warunków określonych w regulaminie – nie będą podlegały ocenie jury!

V. KRYTERIA OCENY:
· Walory artystyczne
· Oryginalność pomysłu i formy
· Estetyka pracy
· Samodzielność wykonania
· Możliwość przełożenia na projekt graficzny

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. (Dz. U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 z późn. zm.):
· Imię i nazwisko autora projektu zostanie wydrukowane na kartkach
· Nagrodzeni autorzy otrzymają zestaw kartek własnego projektu
2. Uczestnictwo w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na:
· nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych na rzecz Fundacji Pomoc Krakowskiemu Hospicjum bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w następujących obszarach
eksploatacji:
a) druk kartek świątecznych na podstawie własnego projektu
b) sprzedaż kartek świątecznych
c) zamieszczenie projektu na stronie Fundacji
jako „Dar na Hospicjum św. Łazarza” (zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 z późn. zm.)
· przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
3. O terminie wręczenia nagród poinformujemy laureatów telefonicznie
4. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane i pozostają do dyspozycji Organizatora

METRYCZKA do konkursu

 

 II SEMESTR

 

Konkurs na prezentację w programie w Power Point
„BAŚNIE TYSIĄCA I JEDNEJ NOCY – ALLADYN”

TEMAT: „Moja lampa Alladyna” – znalazłeś lampę i masz trzy życzenia (po jednym w każdej kategorii):
– spotkanie z wyjątkową osobą
– poznanie niezwykłego miejsca
– posiadanie szczególnej umiejętność, zdolność, talent.
Uzasadnij swój wybór.
TERMINY:
Prezentacje na nośniku magnetycznym przesłać lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora do dnia  9 kwietnia 2018 roku.
ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury
Al. 29 Listopada 102
31-406 Kraków
tel. 12 415- 83-15, 12 415 – 72- 68
www.mdkna102.krakow.pl
1. UCZESTNICY:
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Uczestnicy mogą wysłać zgłoszenie przez opiekuna lub zgłosić swą pracę indywidualnie.
2. CELE:
· Rozwijanie wyobraźni,
· Dostrzeganie różnorodności świata,
· Odkrywanie własnego systemu wartości,
· Możliwości wykazania się umiejętnością tworzenia  prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA:
· Prezentacja multimedialna w programie PowerPoint
· Wersja programu nie wyższa niż 2013
· Czas trwania prezentacji – max. 10 minut
· Kategorie wiekowe:
o uczniowie szkoły podstawowej,
o uczniowie gimnazjum
· Terminowe dostarczenie projektu  na adres organizatora.
· Wykonanie pracy przez 1 do 3 osób
· Wypełnienie metryczki uczestnika dla każdego uczestnika, którą należy dołączyć do nośnika z projektem.
4. KRYTERIA OCENY:
· Merytoryczna zawartość pokazu
· Oryginalność projektu
· Spójność i czytelność przekazu
·Kompozycja projektu
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
· Uczestnictwo w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na: przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
· O terminie wręczenia nagród poinformujemy laureatów telefonicznie
· Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane i pozostaną do dyspozycji Organizatora

METRYCZKA_ALLADYN

 

Konkurs na projekt plastyczny gry planszowej dla całej rodziny wraz z zasadami 

„RODZINA WCHODZI DO GRY”

1. TERMIN:
Prace należy składać lub przesyłać na adres Organizatora do dnia 9 kwietnia 2018 r.
ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury
31-406 Kraków, Al. 29 Listopada 102
tel. 12 415- 83-15, 12 415 – 72- 68
www.mdkna102.krakow.pl
2. UCZESTNICY:
Uczestnikami konkursu są dzieci i młodzież ze wszystkich rodzajów szkół.
3. CELE:
· Integracja rodzin
· Rozwijanie uzdolnień plastycznych,
· Rozwijanie logicznego myślenia,
· Promowanie kreatywności.
4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
· Wykonanie planszy do gry o formacie min. A3
· Materiał – dowolny
· Opracowanie zasad gry
· Wykonanie gry z opiekunami
· Ilość prac – 1 od uczestnika
· Metryczka na pracy
· Terminowość nadesłania pracy
5. KRYTERIA OCENY:
· Walory artystyczne
· Oryginalność pomysłu
· Przejrzystość zasad gry
· Estetyka pracy
· Plastyczna kompozycja
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
· Uczestnictwo w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na: przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
· O terminie wręczenia nagród poinformujemy laureatów telefonicznie
· Nadesłane prace pozostają do dyspozycji Organizatora.

METRYCZKA_RODZINA WCHODZI DO GRY

Konkurs literacki
„BOHATER JAKIEGO JESZCZE NIE BYŁO”

Konkurs literacki na opowiadanie, w którym bohaterem jest: postać, zjawisko lub wartość.
Patronat nad konkursem – „Miasto Dzieci”
1. TERMINY:
Prace literackie należy przesłać e-mailem na adres mdk.animacja.kultury@gmail.com  do 9 kwietnia 2018 r.
ORGANIZATOR: Młodzieżowy Dom Kultury
31- 406 Kraków, Al. 29 Listopada 102
tel. 12 415- 83-15, 12 415 – 72- 68
www.mdkna102.krakow.pl
2. UCZESTNICY:
Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VII szkół podstawowych.
3. CELE:
· Kształtowanie umiejętności wartościowania i oceny
· Rozumienie znaczenia cech charakteru
· Rozbudzanie wyobraźni i ciekawości poznawczej
· Rozwijanie zdolności literackich i wzbogacanie słownictwa
· Kształtowanie umiejętności twórczego myślenia
4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
· Forma wypowiedzi – opowiadanie z tytułem
· Treść zawierająca charakterystykę i imię własne bohatera
· Objętość pracy – max. 3 strony A4 (czcionka 12, Times New Roman)
· Dopuszczalna ilość prac od jednego uczestnika – 2
· Praca w formie elektronicznej zapisana w formacie Word 97-2003
· Skan lub zdjęcie metryczki wypełnionej wg wzoru z wyrażeniem zgody na publikację
5. KRYTERIA OCENY:
· Zgodność z zasadami opowiadania i charakterystyki postaci
· Sprawność językowa i kultura języka
· Oryginalność pomysłu
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. (Dz. U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 z późn. zm.): imię i nazwisko autora opowiadania zostanie opublikowane przy pracy
2. Uczestnictwo w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na:
· publikację pracy na stronie portalu „Miasto Dzieci”
· uczestnictwo w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na: przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
3. O terminie wręczenia nagród poinformujemy laureatów telefonicznie
4. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane i pozostają do dyspozycji Organizatora
 

Krakowski Przegląd Artystyczny
„ARTYSTOLAKI”

 

Artystyczne prezentacje grup przedszkolnych.

TERMINY:

Kartę zgłoszenia należy przesłać faxem lub e-mailem na adres Organizatora do 16 maja 2018 roku.

Szczegółowy harmonogram prezentacji zostanie ustalony indywidualnie z każdą grupą

Przesłuchania planowane są w terminie: 23 maja 2018 roku od godziny 9.00.

 

ORGANIZATOR:

Młodzieżowy Dom Kultury

31-406 Kraków, al. 29 Listopada 102

tel. 12 415- 83-15, 12 415 – 72- 68

www.mdkna102.krakow.pl

mdk.animacja.kultury@gmail.com

 

UCZESTNICY:

Przegląd skierowany jest do grup przedszkolnych z Krakowa i okolic prezentujących wybrane formy artystyczne: teatralną, taneczną, wokalną lub mieszaną.

CELE:

 • Rozwijanie dziecięcych umiejętności artystycznych
 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej
 • Rozwijanie uzdolnień muzycznych, ruchowych i aktorskich
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
 • Umożliwienie prezentacji grupy szerszej publiczności
 • Zapoznanie dzieci z wymogami sceny

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Prezentacja grupy – min. 5 dzieci
 • Możliwość występu w wybranej formie: teatralnej, tanecznej, wokalnej lub mieszanej
 • Łączny czas prezentacji grupowej – max. 10 min.
 • Możliwość występu kilku grup z jednego przedszkola
 • Terminowe nadesłanie karty zgłoszenia
 • Opłata za udział w przeglądzie – 15 zł (grupa)
 • Udział w przeglądzie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie danych dotyczących uczestników

KRYTERIA OCENY:

 • Dobór repertuaru do możliwości wykonawczych grupy
 • Interpretacja tekstu i muzyki
 • Ogólny wyraz artystyczny występu
 • Dobór stroju i rekwizytów
 • Oryginalność pomysłu i formy
 • Współpraca w grupie podczas występu
 • Obycie dzieci ze sceną
 • Niezależna ocena występu w każdej formie

Organizatorzy zapewniają oświetlenie, odtwarzacz CD, keybord, garderobę. Scena o wymiarach 5mx3m (przeważnie dzieci nie wymagają mikrofonów).

Prosimy uczestników o obuwie zamienne.

ARTYSTOLAKI KARTA ZGŁOSZENIA

Konkurs Literacko–Plastyczny
„A JA WOLĘ MOJĄ RODZINĘ…”

 

Konkurs na dowolną formę literacką i plastyczną z okazji Dnia Matki i Ojca w ramach kampanii „Kraków stawia na rodzinę”.

 

 1. TERMINY:

Prace należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Organizatora do 9 maja 2018 r.

 

ORGANIZATOR: Młodzieżowy Dom Kultury

Al. 29 Listopada 102, 31- 406 Kraków

tel. 12 415- 83-15, 12 415 – 72- 68

www.mdkna102.krakow.pl

 

 1. UCZESTNICY:

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i przedszkoli z Krakowa i okolic

 • Część plastyczna dla przedszkoli i klas 0 – III
 • Część literacka dla klas IV – VII
 1. CELE:
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji
 • Uświadamianie dziecku więzi rodzinnych
 • Rozumienie znaczenia cech charakteru i umiejętne ujęcie charakterystyki postaci
 • Kształtowanie twórczego myślenia
 • Rozwijanie zdolności literackich i wzbogacanie słownictwa
 • Kształtowanie umiejętności plastycznych
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Część plastyczna:

 • Dowolna technika i forma
 • Dopuszczalna ilość prac – 1 od uczestnika
 • Metryczka na każdej pracy
 • Terminowość zgłoszeń

Część literacka:

 • Forma wypowiedzi – dowolna
 • Objętość pracy – max. 3 strony A4
 • Dopuszczalna ilość prac – 1 od uczestnika
 • Metryczka na każdej pracy
 • Terminowość zgłoszeń
 1. KRYTERIA OCENY:

Część plastyczna:

 • Walory artystyczne
 • Oryginalność pomysłu i formy
 • Estetyka pracy
 • Samodzielność wykonania i pomysłu

Część literacka:

 • Zgodność z zasadami wybranej formy literackiej
 • Sprawność językowa i kultura języka
 • Oryginalność pomysłu
 • Czytelność tekstu i pisma
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Uczestnictwo w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na: przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
 • O terminie wręczenia nagród poinformujemy laureatów telefonicznie
 • Prace nadesłane na konkurs będą przechowywane przez Organizatora do 15 czerwca 2018 r.

 Metryczka_A ja wolę moją rodzinę 2018

 Konkurs fotograficzny
„CZARNO-BIAŁE KADRY”

Konkurs poświęcony jest tzw. fotografii ulicznej.
Fotografia uliczna nie szuka specjalnych pretekstów ani wyjątkowych bohaterów, stara się natomiast o pokazanie życia tzw. zwykłych ludzi w ich z pozoru zwykłej codzienności i wzajemnej relacji.
1. TERMIN:
Prace fotograficzne należy przesłać na adres e-mailowy organizatora: mdk.animacja.kultury@gmail.com
do dnia 9 maja 2018 r.
ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 102
tel. 12 415 72 68,  12 415 83 15
www.mdkna102.krakow.pl
2. UCZESTNICY:
  Konkurs adresowany jest do młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów.
  Fotografie będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
– uczniowie klas IV – VII szkół podstawowych,
– młodzież gimnazjalna.
3. CELE:
– Rozwijanie zainteresowania fotografią
– Propagowanie klasycznych tematów fotografii (portret, pejzaż, fotografia uliczna…)
– Pobudzanie i promocja twórczej aktywności młodzieży
4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
– Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Krakowa.
– Na konkurs należy zgłosić czarno-białe fotografie wykonane na obszarze Krakowa. Zdjęcia powinny przedstawiać obraz sytuacji międzyludzkich w przestrzeni miejskiej. Ich treść ma prezentować zachowanie ludzi w miejscach publicznych przedstawione w formie scen rodzajowych.
– Każdy uczestnik może zgłosić do 3 fotografii własnych, dotychczas nie publikowanych i nie nagradzanych, w formie pliku JPG w formacie, nie mniejszym niż 18X24 cm i nie większym niż 21X30 cm przy rozdzielczości 300 pikseli/cal (fotografie mogą tworzyć cykl).
– Do fotografii należy dołączyć skan lub zdjęcie metryczki wypełnionej wg wzoru z wyrażeniem zgody na publikację
5. KRYTERIA OCENY:
– Walory artystyczne
– Uchwycenie istoty tematu
– Oryginalność ujęcia tematu
– Jakość kompozycji obrazu fotograficznego
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Uczestnictwo w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na:
– przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, tekst   jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
– Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. (Dz. U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 z późn. zm.)   imię i nazwisko autora projektu zostanie zamieszczone na pracy.
– O terminie wręczenia nagród poinformujemy laureatów telefonicznie
– Prace oceni jury powołane przez organizatora, biorąc pod uwagę dwie kategorie wiekowe oraz ww. kryteria oceny. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystywania zgłoszonych fotografii do promocji konkursu.

 

XXXIV Wojewódzki Konkurs Recytatorski

Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada 102 na prośbę Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu organizuje przesłuchania rejonowe XXXIV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego. Eliminacje rejonowe odbędą się 9 maja 2018 r o godz. 10.00 w MDK przy al. 29 Listopada 100. Zgłoszenie należy przesłać mailem do 26 kwietnia 2018 r. na adres mdk.animacja.kultury@gmail.com.

KARTA ZGŁOSZENIA 2018

 

konkurs
„ZIELNIK ARTYSTYCZNY”

Konkurs na zielnik w oprawie artystyczno – literackiej.

 

1.     TERMIN:

Prace należy składać lub przesyłać na adres Organizatora do dnia 25 maja 2018 r.

ORGANIZATOR:

Młodzieżowy Dom Kultury

31-406 Kraków, Al. 29 Listopada 102

tel. 12 415- 83-15, 12 415 – 72- 68

www.mdkna102.krakow.pl

2.     UCZESTNICY:

Konkurs adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych z Krakowa i województwa małopolskiego. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III, oraz klasy IV-VII.

3.    CELE:

 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i czytelniczych
 • Poszerzenie wiedzy na temat botaniki i literatury,
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni dzieci,
 • Promowanie kreatywności.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • Wykonanie zielnika (ręcznej kolekcji zasuszonych roślin w formacie zeszytowym uzupełniony adekwatnymi literackimi cytatami)
 • Cytaty należy opatrzyć tytułem utworu oraz autorem tekstu
 • Wielkość zeszytu – dowolna
 • Ilość prac – 1 od uczestnika
 • Metryczka na pracy
 • Terminowość nadesłania pracy
 • Możliwość wykonania pracy indywidualnie lub w parach
 1. KRYTERIA OCENY:
 • Walory artystyczne
 • Oryginalność pomysłu
 • Dobór tekstów literackich
 • Estetyka pracy
 • Plastyczna kompozycja

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Uczestnictwo w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na: przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
 • O terminie wręczenia nagród poinformujemy laureatów telefonicznie
 • Prace nadesłane na konkurs będą przechowywane przez Organizatora do 15 czerwca 2018 r.

METRYCZKA_Zialnik Artystyczny

Konkurs literacko – plastyczny
„ŚWIAT WIDZIANY INACZEJ”

 
Konkurs na pracę artystyczną w dowolnej formie literackiej lub plastycznej dla dzieci ze szkół podstawowych. Tematyka konkursu dotyczy niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych, ich trudności, problemów dnia codziennego lub postrzegania świata różnymi zmysłami.
1. TERMIN:
Prace należy składać lub przesyłać na adres Organizatora do dnia 22 czerwca 2018 r.
ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury
31-406 Kraków, Al. 29 Listopada 102
tel. 12 415- 83-15, 12 415-72- 68
www.mdkna102.krakow.pl
2. UCZESTNICY: 
Konkurs adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych, wszystkich placówek szkolnych oraz pozaszkolnych z Krakowa i województwa małopolskiego. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch grupach wiekowych: klasy 0-III oraz klasy IV-VI.
3. CELE:
· Inspirowanie dzieci do działalności twórczej oraz aktywnego uczestnictwa w kulturze
· Wdrażanie do integracji dzieci sprawnych i niepełnosprawnych
· Kształtowanie tolerancji i wrażliwości na trudności i potrzeby osób niepełnosprawnych
· Rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni dzieci, umiejętności wyrażania własnych emocji
· Promowanie kreatywności i dziecięcej wrażliwości
· Umożliwienie prezentacji twórczości plastycznej i literackiej dzieci szerszym kręgom odbiorców.
4. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
Część plastyczna dla klas 0 – III:
· Dowolna technika i forma
· Tytuł pracy
· Metryczka na każdej pracy
· Dopuszczalna ilość prac – 1 od uczestnika
· Terminowość zgłoszeń
Część literacka dla klas IV – VI:
· Forma wypowiedzi – dowolna
· Objętość pracy – max. 3 strony A4
· Tytuł pracy
· Metryczka na każdej pracy
· Dopuszczalna ilość prac – 1 od uczestnika
· Terminowość zgłoszeń
5. KRYTERIA OCENY:
Część plastyczna:
· Walory artystyczne
· Oryginalność pomysłu i formy
· Wrażliwość autora
· Estetyka pracy
· Samodzielność wykonania i pomysłu
Część literacka:
· Zgodność z zasadami wybranej formy literackiej
· Sprawność językowa i kultura języka
· Oryginalność pomysłu
· Wrażliwość autora
· Czytelność tekstu i pisma
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
· Uczestnictwo w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na: przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
· Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2018 r.
· O terminie wręczenia nagród poinformujemy laureatów telefonicznie
· Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane i pozostaną do dyspozycji Organizatora