RegulaminyROK SZKOLNY 2020/2021

 I SEMESTR

 

VIII Konkurs Plastyczny
PATRONI KRAKOWSKICH ULIC

Uwaga, konkurs! Odbądź podróż w przeszłość i poznaj patrona swojej ulicy.

W Krakowie jest prawie 3 tys. nazw ulic, alei, placów, skwerów, osiedli i obiektów inżynieryjnych. Nazwy mniej więcej 2/3 z nich honorują osoby lub ważne wydarzenia. Decyzję o nazwie podejmowane są przez Radę Miasta Krakowa i mają na celu upamiętnienie postaci
ze względu na ich zasługi dla Krakowa i Polski. Niestety, większość z nich jest dla nas zupełnie anonimowa.
Aby to zmienić Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony wspólnie z Młodzieżowym Domem Kultury przy al. 29 Listopada 102, Biblioteką Kraków oraz Kancelarią Rady Miasta Krakowa już po raz ósmy zaprasza dzieci i młodzież z terenu całego miasta do udziału
w konkursie plastycznym „Patroni krakowskich ulic”. Celem konkursu jest poznanie zaprezentowanie wybranych przez uczestników konkursu patronów ulic w formie plastycznej – rysunku lub lapbooka, czyli interaktywnej planszy tematycznej z zamieszczonymi informacjami, które są uporządkowane i przedstawiane wg pomysłu i inwencji autora. W tym roku młodzież będzie mogła także po raz pierwszy zaprezentować swoje prace w formie fotomontażu tradycyjnego (przy pomocy kleju i nożyczek) lub cyfrowej (w programie graficznym) obrazującym temat konkursu, wykonany w formacie A4 z fragmentów własnych zdjęć.
Konkurs będzie przebiegał w czterech kategoriach wiekowych – klas 1-3, klas 4-6 i klas 7-8, a także uczniów w przedziale wiekowym od 13 do 18 lat. Jego uczestnikami mogą być uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych, szkół średnich, placówek oświatowych
lub instytucji kultury zlokalizowanych na terenie Krakowa.
W prowadzeniu konkursu wspierać nas będą: Rada Dzielnicy II Grzegórzki, Rada Dzielnicy VIII Dębniki, Rada Dzielnicy XIV Czyżyny,Muzeum Krakowa, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Archiwum Narodowe w Krakowie, Towarzystwo Prądnickie oraz Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana. Nad wydarzeniem swoje patronaty honorowe rozciągną jak w latach ubiegłych: Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz Prezes Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa Jacek Purchla.
W dotychczasowych siedmiu edycjach konkursu udział wzięło już około 1300 uczestników. A tegoroczna, ósma edycja, będzie otwarta dla uczestników z całego miasta.
Konkurs trwa do 30 października 2020 r., zaś jego szczegóły i formularze zgłoszeniowe zostały zawarte w regulaminie, który jest dostępny na stronach internetowych organizatorów: www.dzielnica3.krakow.pl, www.mdkna102.krakow.pl, www. biblioteka. krakow.pl oraz www.rmk.krakow.pl.

Mateusz Drożdż

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „PATRONI KRAKOWSKICH ULIC” – VIII EDYCJA

Rada Miasta Krakowa nadaje ulicom i placom imiona znanych i mniej znanych postaci
historycznych, literackich, ludzi związanych z nauką i kulturą. Konkurs ma przybliżyć uczniom
postaci patronów ulic i zachęcić do poszukiwania informacji na temat tych osób. Udział w
konkursie będzie niezwykłą przygodą i lekcją historii o mieście.
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Strażnicy Pamięci” prowadzonego
w ramach programu „Edukacja patriotyczna dla szkół Krakowa” przyjętego przez Radę
Miasta Krakowa w dniu 24 kwietnia 2013 r.
2. Organizatorami Konkursu są:
a) Rada i Zarząd Dzielnicy III Prądnik Czerwony z siedzibą w Krakowie, ul. Naczelna 12,
31-421 Kraków,
b) Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Krakowie przy al. 29 Listopada 102, 31-406
Kraków,
c) Biblioteka Kraków z siedzibą w Krakowie, pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154
Kraków,
d) Kancelaria Rady Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-
004 Kraków.
3. Partnerami Konkursu są: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Muzeum
Krakowa, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Archiwum Narodowe w Krakowie, Towarzystwo
Prądnickie, Rada i Zarząd Dzielnicy II Grzegórzki, Rada i Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki,
Rada i Zarząd Dzielnicy XIV Czyżyny, Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana
w Krakowie – Ośrodek Edukacji Obywatelskiej.
4. Konkurs jest organizowany pod Patronatami Honorowymi: Prezydenta Miasta Krakowa,
Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa oraz Prezesa Towarzystwa Miłośników Historii
i Zabytków Krakowa w ramach obchodów rocznicy 30 – lecia odrodzenia samorządu
terytorialnego.
5. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, szkół średnich (kategoria prac
fotograficznych) podopiecznych publicznych placówek wychowania pozaszkolnego oraz
instytucji kultury zlokalizowanych na terenie Krakowa.
6. Celem Konkursu jest:
a) poznanie przez uczestników patronów ulic i zaprezentowanie ich w wybranej formie
lapbooka (rodzaj interaktywnej planszy tematycznej z zamieszczonymi informacjami
uporządkowanymi według pomysłu i inwencji autora), formie plastycznej formatu A3
lub fotomontażu w formacie A4 (wykonanego z fragmentów własnych zdjęć).
b) zachęcenie uczestników do samodzielnego poszukiwania wiedzy w różnych źródłach
informacji, w tym w bibliotekach,
c) rozwijanie umiejętności plastycznych, fotograficznych, kreatywności oraz twórczej
wyobraźni uczestników konkursu,
d) wspieranie edukacji historycznej i patriotycznej uczniów krakowskich szkół podstawowych.
7. Konkurs trwa od poniedziałku 14 września 2020 r. do piątku 30 października 2020 r. Termin
jest ostateczny, liczy się data stempla pocztowego.
§ 2 Zasady uczestnictwa
1. Prace plastyczne należy przygotować:
 w formie lapbooka, czyli papierowej planszy lub składanej teczki w formacie A3,
z zamieszczonymi wewnątrz wiadomościami dotyczącymi wybranego patrona. Informacje
o patronie w lapbooku można wykonać w dowolnej kolorystyce i formie. Teczka lub
plansza jest przestrzenią na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy, czy też
zdjęcia. Wszystkie informacje umieszczone są np. w wyciętych i naklejanych kieszonkach,
książeczkach o przeróżnych kształtach, na karteczkach, wachlarzach, harmonijkach,
diagramach itd.
lub
 pracę plastyczną wykonaną techniką malarską, rysunek lub grafika bez doklejania
dodatkowych sypkich i przestrzennych elementów. Dopuszczalne będą tylko prace
wykonane w formacie A3.
lub
 pracę – fotomontaż tradycyjny (przy pomocy kleju i nożyczek) lub cyfrowy (w programie
graficznym) obrazujący temat konkursu, wykonany w formacie A4 z fragmentów
własnych zdjęć. Jeżeli na zdjęciu/fragmencie znajduje się wizerunek osoby, uczestnik
dostarczając fotomontaż zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby
znajdującej się na fotografii na wyrażenie zgody na nieodpłatną publikację wizerunku.
2. Prace muszą dotyczyć osób, które zostały uhonorowane przez Radę Miasta Krakowa jako
patroni ulic Krakowa. Niniejsza praca powinna być poświęcona jednemu
z patronów ulic Krakowa, wymienionego w jej nazwie. Wykaz Dróg Publicznych dostępny
jest na stronie Zarządu Dróg Miasta Krakowa pod poniższym linkiem
https://zdmk.krakow.pl/wykaz-drog/ lub na stronie Kraków.pl pod linkiem
https://www.krakow.pl/odwiedz_krakow/209469,artykul,patroni_ulic.html
3. Uczestnik może na konkurs zgłosić tylko jedną pracę plastyczną (w formie lapbooka lub
wykonaną inną techniką) lub jedną pracę – fotomontaż.
4. W konkursie nie mogą brać udziału prace wykonane zbiorowo.
5. Pracę należy przesłać na adres: Kancelaria Rady Miasta Krakowa, Urząd Miasta Krakowa,
pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków z dopiskiem „Patroni Krakowskich Ulic”
lub złożyć w zaklejonej kopercie na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Krakowa,
pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Na kopercie należy umieścić tytuł konkursu –
„Patroni Krakowskich Ulic”. Termin dostarczenia pracy to 30 października 2020 roku,
w przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego.
6. Pracę należy opisać na odwrocie w prawym dolnym rogu kodem, składającym się
z 4 znaków (dowolne cyfry, litery lub ich kombinacje). Praca plastyczna lub fotomontaż nie
mogą być oznaczone, ani podpisane w żaden inny sposób niż podany powyżej. Fotomontaż
należy dostarczyć w formie wydruku A4. Może to być fotomontaż cyfrowy lub oryginał
fotomontażu tradycyjnego.
7. Do każdej pracy obowiązkowo należy dołączyć:
 Kartę Zgłoszenia stanowiącą załącznik do regulaminu.
Dokumenty dostępne są na stronach internetowych organizatorów.
§ 3 Zasady przyznawania nagród
1. Organizatorzy konkursu powołają Komisję Konkursową, w skład której wejdą
przedstawiciele Organizatorów.
2. Prace konkursowe rozpatrywane będą osobno w kategoriach wiekowych:
a) kategoria I – uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych – lapbook,
b) kategoria I – uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych – praca plastyczna,
c) kategoria II – uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych – lapbook,
d) kategoria II – uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych – praca plastyczna,
e) kategoria III – uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych – lapbook,
f) kategoria III – uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych – praca plastyczna.
g) kategoria IV – uczniowie w przedziale wiekowym od 13 do 18 lat – fotomontaż.
3. Komisja Konkursowa oceni prace pod względem zgodności z tematem, wyrazu
artystycznego, oryginalności pomysłu, kreatywności oraz samodzielnego wykonania.
4. Komisja przyzna w każdej kategorii I, II, III, IV (trzy miejsca) oraz wyróżnienia.
5. Komisja może nie przyznać nagrody w danej kategorii lub przyznać kilka miejsc ex aequo.
6. Organizatorzy mogą przyznać Nagrody Specjalne.
7. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
8. Decyzje Komisji o przyznaniu nagród lub wyróżnień są ostateczne i nie przysługuje od nich
odwołanie.
9. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 13 grudnia 2020 r. w Urzędzie Miasta Krakowa.
W przypadku, gdy na terenie Miasta Krakowa będzie trwał stan zagrożenia epidemicznego
albo stan epidemii, nagrody zostaną odesłane pocztą do laureatów konkursu. Brana jest
również pod uwagę zmiana daty gali konkursu.
10. Zwycięzcy zostaną zaproszeni na uroczyste rozdanie nagród e-mailowo lub telefonicznie.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikowania
nagrodzonych prac konkursowych we fragmentach lub w całości, z zachowaniem praw
autorskich, w celach promocyjnych na stronach internetowych Organizatorów
i Współorganizatorów, wydawnictwach oraz na wystawach.
12. Przedstawiciel Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie – Ośrodek Edukacji
Obywatelskiej wybierze sześć prac spośród prac nagrodzonych i wyróżnionych, których
zdjęcia – jako ilustracje – zostaną opublikowane w jednym z kolejnych wydań „Śpiewnika
polskich pieśni patriotycznych”.
13. Prace, które nie otrzymają nagrody ani wyróżnienia, będzie można odebrać osobiście
w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4 w terminie do 31 marca 2021 r.
Odbiór może nastąpić po bezpośrednim umówieniu się z pracownikiem Kancelarii Rady
Miasta Krakowa, telefon: 12 616 11 59, 12 616 18 39; adres e-mail:
konkursy.rmk@um.krakow.pl
14. Fotorelacja – podczas uroczystego wręczania nagród będzie sporządzona dokumentacja
fotograficzna. Fotorelacja z gali będzie zamieszczona: na stronie internetowej
www.krakow.pl w zakładce Rada Miasta Krakowa oraz na stronach innych organizatorów,
o których mowa jest w § 1 ust. 2.
§ 4 Przetwarzanie danych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw.
RODO) informujemy, że administratorem, danych osobowych uczestników konkursu oraz
ich opiekunów prawnych, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą pl. Wszystkich
Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Z administratorem można się skontaktować listownie (adres
jw.) lub drogą elektroniczną – adres e-mail: br.umk@um.krakow.pl
2. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tzn. dane będą
przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, a w przypadku osób
niepełnoletnich – zgody ich rodzica (opiekuna prawnego).
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu plastycznego „Patroni
krakowskich ulic”, zgodnie z regulaminem konkursu.
Dane osobowe są objęte rejestrem czynności przetwarzania pn. Konkurs plastyczny „Patroni
Krakowskich Ulic”.
4. Dane osobowe zwycięzców konkursu (imię i nazwisko oraz kategoria wiekowa) wraz
z pracą konkursową będą opublikowane na stronie internetowej www.krakow.pl w zakładce
Rada Miasta Krakowa.
5. Dane osobowe uczestnika konkursu, a w przypadku niepełnoletniego uczestnika konkursu –
także dane osobowe opiekuna prawnego, będą przetwarzane do czasu przeprowadzenia
Konkursu, a następnie będą przechowywane przez 10 lat, po czym – w zależności od
wyników ekspertyzy – ulegną zniszczeniu albo zostaną przekazane do Archiwum
Narodowego w Krakowie.
6. Uczestnicy Konkursu oraz ich opiekunowie prawni posiadają prawo:
a) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy
czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody oznacza
wycofanie udziału w Konkursie i możliwe jest przez przesłanie skanu podpisanego
oświadczenia w wiadomości e-mail na adres: br.umk@um.krakow.pl lub złożenia
pisemnej rezygnacji przez jej przesłanie na adres wskazany w ust. 1, albo złożenie
osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych
3-4, 31-004 Kraków,
b) do żądania od Prezydenta Miasta Krakowa dostępu do swoich danych / danych
uczestnika konkursu oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,
c) do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie.
8. Zakres przetwarzanych danych osobowych w Konkursie obejmuje:
1) dane Uczestników konkursu: imię i nazwisko, numer i nazwa dzielnicy, w której
mieszka uczestnik konkursu, kategoria wiekowa, w przypadku uczestników pełnoletnich
również: podpis, numer telefonu, adres poczty elektronicznej;
2) dane opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika: imię i nazwisko, adres poczty
elektronicznej, numer telefonu, podpis.
9. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania danych.
10. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Prezydenta Miasta Krakowa
danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem
Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej:
iod@um.krakow.pl.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. O wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Komisja Konkursowa.
2. Dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają Organizatorzy.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.

Załącznik

KARTA ZGŁOSZENIA udziału w konkursie
„Patroni Krakowskich Ulic”
Wyrażam zgodę na udział ……………………………………………………………………..
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
w konkursie pt. „Patroni krakowskich ulic” organizowanym przez Radę i Zarząd Dzielnicy III
Prądnik Czerwony, Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada 102, Bibliotekę Kraków
oraz Kancelarię Rady Miasta Krakowa.
Tytuł pracy: ……………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko patrona, którego przedstawia:……………………………………………………………..
Numer i nazwa Dzielnicy, w której znajduje się dana ulica: ………………………………………..
Kod pracy:…………………………………………………………………………………………………………………..
Dane uczestnika konkursu:
Numer i nazwa Dzielnicy, w której mieszka uczestnik: ……………………………………………………..
Kategoria: (proszę zaznaczyć odpowiednią kategorię)
 kategoria I – uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych – lapbook,
 kategoria I – uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych – praca plastyczna,
 kategoria II – uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych – lapbook,
 kategoria II – uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych – praca plastyczna,
 kategoria III – uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych – lapbook,
 kategoria III – uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych – praca plastyczna.
 kategoria IV – uczniowie w przedziale wiekowym od 13 do 18 lat – fotomontaż.
Dane kontaktowe opiekuna prawnego/ pełnoletniego uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko opiekuna prawnego/pełnoletniego uczestnika konkursu:
…………………………………………………………..…………….…………………………….
Adres e-mail: .……………………………………………………………………………………..…………..
Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………..……
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu pt. „Patroni Krakowskich Ulic”
i akceptuję jego warunki, w szczególności wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych
osobowych na potrzeby konkursu.
………………………………… ….…………………….………………………..
miejscowość, data czytelny podpis opiekuna prawnego lub
pełnoletniego uczestnika konkursu

XXXVI Wojewódzki Konkurs Recytatorski
ECHA POETICA

XXXVI Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Echa Poetica”

Drodzy opiekunowie i nauczyciele, niech te słowa naszego wielkiego poety Juliusza Słowackiego skłonią nas do tego, by pomóc naszym dzieciom wyrażać to, co czują, co myślą za pomocą poezji, bo przecież jest ona najbardziej czułym instrumentem, który rozbudza wrażliwość, jest sposobem poznania. Pomaga odnaleźć się w chaosie współczesnego świata, niosąc odpowiedzi na odwieczne pytania, odpowiedzi pełne bólu, ale i zachwytu nad światem. Poezja strzeże wartości uniwersalnych: dobra, miłości, prawdy i piękna. Zaszczepiajmy w naszych podopiecznych ducha poezji. Przygotujmy ich jak najlepiej do Konkursu Recytatorskiego „Echa Poetica”.

“Chodzi mi o to, aby język giętki
Powiedział wszystko, co pomyśli głowa:
A czasem był jak piorun jasny, prędki,
A czasem smutny jako pieśń stepowa,
A czasem jako skarga nimfy miętki,
A czasem piękny jak aniołów mowa … “

Juliusz Słowacki

REGULAMIN
XXXVI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO „ECHA POETICA”

Organizator:

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu
Stowarzyszenie „Fabryka Marzeń”

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych w trzech grupach wiekowych:
⦁ uczniowie klas I-III
⦁ uczniowie klas IV-VI
⦁ uczniowie klas VII-VIII
2. Uczestnik konkursu przedstawia interpretację dwóch utworów wybranego autora o dowolnej tematyce:
⦁ poetyckiego,
⦁ fragmentu prozy.
3. Łączny czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut.
4. Konkurs poprzedzony jest eliminacjami rejonowymi, które zostaną przeprowadzone w następujących placówkach:
⦁ Młodzieżowy Dom Kultury ul. 29 Listopada w Krakowie,
⦁ Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu,
⦁ Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini,
⦁ Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach,
⦁ Pałac Młodzieży w Tarnowie,
⦁ Pałac Młodzieży w Nowym Sączu,
⦁ Szkoła Podstawowa nr 11 w Nowym Targu.
5. Placówka może zgłosić do konkursu dwóch recytatorów z każdej kategorii wiekowej.
6. Do finału konkursu można zakwalifikować 9 recytatorów z każdej delegatury.
7. Termin nadesłania protokołu eliminacji rejonowych wraz z kartą zgłoszenia do finału konkursu z poszczególnych delegatur upływa 2 października 2020 r.

Termin i miejsce:

Eliminacje rejonowe zostaną przeprowadzone przez Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada 102 w Krakowie w dniu 29 września 2020 r. o godz. 9.30. Zgłoszenie do eliminacji rejonowych należy nadesłać do 23 września na adres: mdk.animacja.kultury@gmail.com
Finał konkursu odbędzie się 7 października 2020 o godzinie 10.00 w Miasteczku Galicyjskim, Nowy Sącz ul. Lwowska 226.

Ocena jury:

Jurorzy konkursu w swojej ocenie kierują się następującymi kryteriami:
⦁ dobór repertuaru dostosowany wieku recytatora
⦁ interpretacja utworów,
⦁ kultura słowa,
⦁ ogólny wyraz artystyczny.

Postanowienia końcowe:
1. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zgłoszenia udziału w konkursie. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy podpisać i dostarczyć wraz z kartą zgłoszenia.
2. Uczestnicy konkursu zobowiązują się, że nie będą rościć żadnych praw z tytułu publikacji ich nazwisk oraz fragmentów utworów w środkach masowego przekazu oraz zezwalają na ich wykorzystywanie i przetwarzanie przez Organizatora w celach promocyjnych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania materiałem audiowizualnym z konkursu, uwzględniając obowiązujące prawo autorskie (tj. dysponowania materiałem z imprezy na następujących polach eksploatacji: utrwalenie – rejestracja i emisja),
4. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
5. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
6. Konkurs z przyczyn niezależnych od Organizatora może zostać odwołany, lub odbyć się on-line.
Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu:
Anna Łukasik
tel. 502218884
a.lukasik@palacmlodziezy.pl

 

K A R T A Z G Ł O S Z E N I A

1. Imię i nazwisko recytatora …………………………………………………………………
Klasa ……………………………………………………………………………….

2. Instytucja patronująca ( szkoła, placówka, wychowawca – adres, telefon ) ……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………….………………………
3. Przygotowany repertuar ( autor, tytuł ) ……………………………………………………………….………….
………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………..
4. Łączny czas prezentacji ……………………………………
5. Imię i nazwisko instruktora-wychowawcy, który przygotował recytatora ( adres, telefon)
………………………………………………………………………………………………………………….…
Przetwarzanie danych osobowych: Administratorem danych osobowych przekazanych jest Pałac Młodzieży w Nowym Sączu z siedzibą ul. Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz, który zapewnia wszystkim uczestnikom realizację uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000z późn. zm.). Dane osobowe przekazane Pałacowi Młodzieży przez uczestników konkursów, przeglądów, itp. będą przez niego przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, uczestnikowi przysługuje prawo wglądu, żądania aktualizacji lub usunięcia danych. Uczestnik uczęszczając na zajęcia Pałacu Młodzieży wraz z opiekunem prawnym wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach określonych poniżej oraz na publikowanie jego imienia i nazwiska, miejscowości, z której pochodzi oraz wizerunku na stronie internetowej www.palacmlodziezy.pl oraz w mediach społecznościowych Pałacu Młodzieży, w mediach współpracujących, jak również w elektronicznych mediach społecznościowych nauczycieli Pałacu Młodzieży. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych Pałacowi Młodzieży w celu promocji działania Pałacu Młodzieży, jak również promocji własnej.

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Pałac Młodzieży w Nowym Sączu oraz partnerów jego konkursów, przeglądów, wystaw, festiwali, itp., danych osobowych podanych przeze mnie w systemach informatycznych Pałacu Młodzieży oraz organów uprawnionych do prowadzenia i nadzoru jednostek oświatowych. Wyrażam zgodę na publikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka, miejscowości, z której pochodzę, wizerunku na stronie internetowej: www.palacmlodziezy.pl, w mediach społecznościowych PM, jak również na stronach społecznościowych nauczycieli PM
i w mediach współpracujących celach promocyjnych informacyjnych oraz na przekazanie danych osobowych mojego dziecka ewentualnym fundatorom nagród. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy dobrowolności podania danych osobowych i że zostałem poinformowany o prawie wglądu do nich, możliwości ich poprawiania oraz zgłoszenia sprzeciwu, co do dalszego ich przetwarzania i przekazania danych osobowych ewentualnym fundatorom nagród.

…………………………………… …………………………………
( miejscowość, data ) ( czytelny podpis )

………………………………………………
( pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Program ,,Nowosądecki rok działań artystycznych’’ jest współfinansowany z Urzędu Miasta Nowego Sącza

 

Konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych

„PRZEDSZKOLAKI RYSUJĄ ZWIERZAKI”

Całoroczny konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat), w którym każdy miesiąc ma swojego bohatera zwierzęcego.

Celem konkursu jest :
⦁ Inspirowanie wyobraźni i kreatywności u dzieci
⦁ Rozwijanie umiejętności manualnych
⦁ Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych
⦁ Rozwijanie wrażliwości estetycznej

Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury
Al. 29 Listopada 102, 31-406 Kraków
tel. 12 415- 83-15, 12 415 – 72- 68
www.mdkna102.krakow.pl
mdk.animacja.kultury@gmail.com

Terminy:
⦁ Prace należy dostarczyć do siedziby organizatora w terminach:
⦁ Do 4 grudnia 2020 r. prace powstałe przy okazji następujących świąt:
⦁ Dzień Kundelka – 25 października
⦁ Dzień Misia – 25 listopada
⦁ Dzień Małpy – 14 grudnia
⦁ Do 4 marca 2021 r. prace powstałe przy okazji następujących świąt:
⦁ Dzień Zebry – 31 stycznia
⦁ Dzień Kota – 17 luty
⦁ Noc Sów 21/22 marca
⦁ Do 4 czerwca 2021 r. prace powstałe przy okazji następujących świąt:
⦁ Dzień Ptaków – 1 kwietnia
⦁ Dzień Ślimaka – 24 maja
⦁ Dzień Motyla – 30 czerwca
Warunki uczestnictwa:
⦁ Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej wybraną postać zwierzątka.
⦁ Uczestnicy konkursu wykonują prace wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (bez użycia materiałów sypkich).
⦁ Format A-4 lub A3.
⦁ Uczestnik może złożyć jedną pracę z każdego rodzaju zwierzaka.
⦁ Metryczka wg załączonego wzoru

Kryteria oceny:
⦁ Samodzielność wykonania pracy
⦁ Estetyka pracy
⦁ Atrakcyjność formy i kolorystyki
⦁ Innowacyjność pomysłu
⦁ Ocena prac w czterech kategoriach wiekowych: dzieci 3 r.ż., 4 r.ż., 5 r.ż. i 6 r.ż.
Postanowienia końcowe:
⦁ Prace będą oceniane kwartalnie.
⦁ Wyniki będą zamieszczone na stronie www.mdkna102.krakow.pl
⦁ O terminie i sposobie wręczenia nagród poinformujemy laureatów telefonicznie
⦁ Prace przechowywane będą przez Organizatora do 31 czerwca 2021 r.

METRYCZKA do konkursu „Przedszkolaki rysują zwierzaki” 2020/21 – nazwa zwierzaka ………………………………

Dane uczestnika Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

imię i nazwisko autora
(wypełnić drukowanymi literami):

……………………………..……………………….

wiek, nr przedszkola i miejscowość:

…………………………………..…………..……..
telefon do placówki:

……………………………………..……………….

praca powstała pod kierunkiem:

…………………………………….……….……….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ……………………………………………………….. w celach przeprowadzenia konkursu oraz opublikowania informacji o wynikach
………………………………………..
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

Wyrażam zgodę na zamieszczenie na stronie internetowej MDK oraz na fanpagu MDK na Facebooku zdjęć pracy mojego dziecka

………………………………………..
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

*Treść regulaminu dostępna na stronie www.mdkna102.krakow.pl
Klauzula informacyjna:
⦁ Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w przy al. 29 Listopada 102, 31-406 Kraków.
⦁ Dane do Inspektora ochrony danych – ⦁ inspektor2@mjo.krakow.pl
⦁ Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia wyników.
⦁ Dane laureatów zostaną opublikowane i będą widniały do czasu cofnięcia zgody, natomiast dane pozostałych uczestników dane wraz z pracami zostaną usunięte do dnia 31 sierpnia 2021r.
⦁ Przetwarzanie danych osobowych odbywać się na podstawie Twojej zgody.
⦁ Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Ci prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
⦁ Masz prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, jednak nie wpłynie ona na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
⦁ Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
⦁ Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

………………………………………..

Międzyszkolny konkurs dla szkół podstawowych

„SŁOWA”

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
w roku szkolnym 2020/2021

100 rocznica urodzin i 10 rocznica śmierci
pisarza Ludwika Jerzego Kerna

„Od urodzenia przez całe życie,
słowa mnie męczą niesamowicie
Znikąd przychodzą, włażą do głowy
I rozrabiają innymi słowy.
Łączą się po dwa, po trzy, po cztery
zupełnie tak jak kaloryfery.
W głowie im nudno, czas im się dłuży
Więc pragną, żebym zaraz ich użył.”

Zapraszamy do udziału w rocznym, interdyscyplinarnym konkursie dla uczniów szkół podstawowych. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie w nim coś dla siebie.

ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury al. 29 Listopada 102, 31-406 Kraków
Tel. 12 415 -72-68 pracownia animacji, 12 415-83-15 sekretariat
Mail: mdk.animacja.kultury@gmail.com

CELE:
⦁ Rozwijanie zainteresowań czytelniczych i popularyzacja polskiej literatury dziecięcej,
⦁ Poszerzenie wiedzy na temat twórczości wybitnego pisarza L. J. Kerna,
⦁ Rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni dzieci,
⦁ Promowanie kreatywności i dziecięcej interpretacji poezji,
⦁ Umożliwienie prezentacji twórczości dzieci szerszym kręgom odbiorców
⦁ Wyłonienie laureatów konkursu w dziedzinach: plastycznej, recytatorskiej, multimedialnej, wokalnej i teatralnej.

KRYTERIA:
⦁ Możliwość wzięcia udziału w dowolnej liczbie konkursów w ramach głównego konkursu „Słowa”
⦁ Udział indywidualny nie wyklucza udziału grupowego
⦁ Metryczka – załącznik na każdej pracy
⦁ Terminowość nadesłania pracy lub zgłoszenia na adres organizatora lub jego maila
⦁ Kategorie wiekowe klas: I – III, IV – VI, VII – VIII

KRYTERIA GŁÓWNE OCENY:
⦁ Samodzielność wykonania
⦁ Estetyka
⦁ Walory artystyczne i oryginalność pomysłu

1. Konkurs na książeczki ilustrowane do wierszy
Ludwika Jerzego Kerna

TERMIN: 20 listopada 2020 roku na adres organizatora.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
⦁ Wykonanie książeczki poetyckiej do wiersza lub zbioru min. 5 wierszy L. J. Kerna
⦁ Technika dowolna: malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane, collage, forma przestrzenna (bez materiałów sypkich)
⦁ Wielkość książeczek – okładka oraz min. 5 stron, format 1 strony max. A 4
⦁ Ilość prac: praca indywidualna – 1 od uczestnika, praca zbiorowa (min 2 osoby) – 1 od grupy
⦁ Metryczka na ostatniej stronie pracy
⦁ Dostarczenie pracy pocztą lub osobiście na adres organizatora

KRYTERIA DODATKOWE OCENY:
⦁ Książeczka z okładką
⦁ Atrakcyjnie zamieszczony tekst utworu
⦁ Autorskie ilustracje
⦁ Plastyczna interpretacja tytułu i treści wierszy
⦁ Kompozycja ilustracji i tekstów

2. Konkurs na interpretację wierszy
Ludwika Jerzego Kerna

TERMIN do 30 listopada 2020 roku na adres mailowy.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
⦁ Prezentacja wiersza Ludwika Jerzego Kerna w formie filmiku
⦁ Czas prezentacji: max 3 minut
⦁ nadesłanie pliku filmowego oraz pliku ze skanem metryczki i zgodą na publikację wizerunku na adres mailowy: mdk.animacja.kultury@gmail.com
⦁ Ilość prac – 1 od uczestnika

KRYTERIA DODATKOWE OCENY:
⦁ dobór repertuaru do możliwości recytatorskich uczestnika
⦁ interpretacja utworu
⦁ kultura słowa
⦁ ogólny wyraz artystyczny

3. Konkurs na czarno – biały portret postaci z wierszy
Ludwika Jerzego Kerna

TERMIN: 18 grudnia 2020 roku na adres organizatora

WARUNKI UCZESTNICTWA:
⦁ Portret wybranej postaci z wiersza Ludwika Jerzego Kerna
⦁ Technika: rysunek czarno – biały np. ołówkiem, piórkiem, węglem, pisakiem, cienkopisem
⦁ Format: min. A4
⦁ Nazwa postaci i tytułu wiersza z którego postać pochodzi
⦁ Ilość prac – 1 od uczestnika
⦁ Dostarczenie pracy pocztą lub osobiście na adres organizatora

KRYTERIA DODATKOWE OCENY:
⦁ Plastyczność obrazu
⦁ Uwzględnienie cech postaci
⦁ Kompozycja obrazu

4. Konkurs na prezentację multimedialną o twórczości
Ludwika Jerzego Kerna

TERMIN: 29 stycznia 2021 roku na adres mailowy.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
⦁ Prezentacja multimedialna w programie Power Point
⦁ Czas trwania prezentacji – max. 8 minut
⦁ Nadesłanie pliku filmowego oraz pliku ze skanem metryczki na adres mailowy: mdk.animacja.kultury@gmail.com
⦁ Ilość prac: praca indywidualna – 1 od uczestnika, praca zbiorowa (min 2 osoby) – 1 od grupy

KRYTERIA DODATKOWE OCENY:
⦁ Merytoryczna zawartość pokazu
⦁ Oryginalność projektu
⦁ Spójność i czytelność przekazu
⦁ Kompozycja projektu

5. Konkurs na okładkę książki z dziełami
Ludwika Jerzego Kerna

TERMIN: 5 marca 2021 roku na adres organizatora

WARUNKI UCZESTNICTWA:
⦁ Wykonanie projektu okładki do utworu lub utworów Ludwika Jerzego Kerna (poezja lub proza)
⦁ Technika dowolna: malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane, collage, forma przestrzenna (bez materiałów sypkich)
⦁ Format pracy – min. – A 4
⦁ Ilość prac – 1 od uczestnika

KRYTERIA DODATKOWE OCENY:
⦁ Cechy okładki
⦁ Liternictwo
⦁ Plastyczna interpretacja tytułu

6. Konkurs na wykonanie piosenki do słów
Ludwika Jerzego Kerna

TERMIN: 21 kwietnia 2021 roku na adres mailowy.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
⦁ Wykonanie piosenki do słów Ludwika Jerzego Kerna w formie filmiku
⦁ Występ indywidualny – 1 utwór,
⦁ Występ grupowy (min 2 osoby) – 1 utwór
⦁ nadesłanie pliku filmowego oraz pliku ze skanem metryczki i zgodą na publikację wizerunku na adres mailowy: mdk.animacja.kultury@gmail.com

KRYTERIA DODATKOWE OCENY:
⦁ Dobór repertuaru do możliwości wokalnych uczestnika, uczestników
⦁ Interpretacja utworu
⦁ Kultura słowa
⦁ Ogólny wyraz artystyczny

7. Konkurs na teatrzyk do utworów
Ludwika Jerzego Kerna

TERMIN zgłoszeń: 28 maja 2021 roku na adres mailowy.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
⦁ Teatralna prezentacja grupy – min. 5 uczestników
⦁ Dobór utworu do możliwości uczestników
⦁ Łączny czas prezentacji teatralnej– max. 10 min.
⦁ Nadesłanie pliku filmowego oraz pliku ze skanem metryczki i zgodą na publikację wizerunku na adres mailowy: mdk.animacja.kultury@gmail.com

KRYTERIA DODATKOWE OCENY:
⦁ Dobór repertuaru do możliwości wykonawczych grupy
⦁ Interpretacja tekstu i muzyki
⦁ Dobór stroju i rekwizytów
⦁ Oryginalność pomysłu i formy
⦁ Współpraca w grupie podczas występu
⦁ Kultura słowa
⦁ Ogólny wyraz artystyczny występu

Zgoda opiekuna prawnego na publikację (rozpowszechnianie) wizerunku uczestnika konkursu „Słowa” w 100 rocznicę urodzin L. J. Kerna (właściwe zaznaczyć):
□ Konkurs na interpretację wierszą Ludwika Jerzego Kerna
□ Konkurs na wykonanie piosenki do słów Ludwika Jerzego Kerna
□ Konkurs na teatrzyk do słów Ludwika Jerzego Kerna
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora konkursu wizerunku mojego dziecka (film nadesłane na konkurs) poprzez zamieszczenie wizerunku w celach dokumentacyjnych i promocyjnych na: stronach Organizatora, profilu na portalu Facebook, www.mdkna102.krakow.pl.
Jednocześnie oświadczam, iż niniejszej zgody na publikację wizerunku mojego dziecka udzielam nieodpłatnie.
Ponadto oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach.

………………………………………. ……… ……………………………………………………………………

miejscowość, data czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika konkursu

METRYCZKA do konkursu o Kernie

Konkurs Rękodzieła
„USZYJ SOBIE ARTYSTYCZNĄ MASECZKĘ”

REGULAMIN

Konkurs ma za zadanie promować zasadę DDM (Dystans – Dezynfekcja – Maseczka) określającą sposoby postępowania związane z pandemią koronawirusa.
Eksperci są zgodni, że noszenie masek, nawet tych niespecjalistycznych, wykonanych samodzielnie z odpowiednich materiałów ogranicza rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, szkół średnich, podopiecznych publicznych placówek wychowania pozaszkolnego oraz instytucji kultury zlokalizowanych na terenie Krakowa.

ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury al. 29 Listopada 102, 31-406 Kraków
Tel. 12 415 -72-68 pracownia animacji, 12 415-83-15 sekretariat
Mail: mdk.animacja.kultury@gmail.com

TERMIN: 30 listopada 2020 roku na adres organizatora.

CELE:

promowanie zasady DDM
rozwijanie umiejętności plastycznych, kreatywności oraz twórczej wyobraźni uczestników konkursu
rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych
możliwość praktycznego użycia maski

WARUNKI UCZESTNICTWA:
dwuczęściowe przygotowanie projektu maseczki ochronnej na nos i usta w formie:
szkicu/rysunku wykonanego dowolną techniką plastyczną na formacie A4 przedstawiającą projekt maseczki
uszycie według projektu bawełnianej maseczki. gotowej formy praktycznej, możliwej do użycia
wykorzystanie elementów haftu, aplikacji, bądź patchworku
samodzielność wykonanej pracy według własnego, autorskiego projektu
ilość prac: praca indywidualna – 1 od uczestnika (maseczkę wraz z projektem)
metryczka – załącznik na każdej pracy
terminowość nadesłania pracy

KRYTERIA OCENY:
samodzielność wykonania pracy (projektu i maski)
walory artystyczne i oryginalność pomysłu
zgodność z tematem,
kreatywność,
samodzielność przygotowania projektu i maski
estetyka wykonania

METRYCZKA MASECZKA ARTYSTYCZNA

XXIV Ogólnopolski Konkurs Polskiej Poezji Religijnej
„Pierścień św. Kingi” – on-line

REGULAMIN

Organizatorzy
Pałac Młodzieży w Nowym Sączu
Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Promyczek”

Warunki uczestnictwa
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych w trzech kategoriach wiekowych
(ważna jest przynależność dzieci do klas, a nie rok urodzenia):
klasy 1 – 3
klasy 4 – 6
klasy 7 i 8
2. Zadaniem uczestników konkursu jest nagranie swojego wykonania wybranego wiersza
i przesłanie materiału do współorganizatora – jednej z poniższych placówek oświatowych
organizujących przesłuchania rejonowe.
3. Do eliminacji rejonowych szkoły kwalifikują po trzy osoby z każdej kategorii. Eliminacje
rejonowe organizowane są przez następujące instytucje:
Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz, koordynator – Anna Łukasik
Pałac Młodzieży w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 24, 33-100 Tarnów, koordynator – Renata Małek
Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach, ul. Cicha 4, 38- 300 Gorlice, koordynator – Tomasz Kubala
Młodzieżowy Dom Kultury, Al. 29 Listopada 100 i 102, 31–406 Kraków, koordynator – Joanna Stachowicz
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu, ul. Powstańców Warszawskich 12, 41-902 Bytom, koordynator – Agnieszka Szymańska
Młodzieżowy Dom Kultury w Rudzie Śląskiej, ul. Janasa 28, 41-700 Ruda Śląska, koordynator – Jerzy Mazurek
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini, ul. Kościuszki 70, 32-540 Trzebinia,
koordynator – Małgorzat Wrześniewska
Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu, ul. Olszewskiego 1, 32-602 Oświęcim, koordynator – Bogumiła Goryczka
Ośrodek Kultury Gminy Tomice, ul. Dworska 9, 34-100 Tomice, koordynator – Aneta Homel
Szkoła Podstawowa w Dziekanowicach, Dziekanowice 66; 32-410 Dobczyce, koordynator – Alina Windak
Szkoła Podstawowa nr 11 w Nowym Targu, Plac Evry 3, 34-400 Nowy Targ, koordynator Alicja Gruszka
Miejski Ośrodek Kultury w Bochni, ul. Jakubowskiego 12, 32-700 Bochnia, koordynator – Małgorzata Twardosz
Szkoła Podstawowa w Łaszczówce, ul. Spółdzielcza 2, 22-600 Tomaszów Lubelski, koordynatorki – Renata Krawczyk, Agnieszka Kuceł-Kuks.

4. Nagrany materiał wideo (obraz i dźwięk) powinien być w rozdzielczości maksymalnej
1920×1080 pikseli, przesłany w jednym z wybranych formatów pliku: mp4, mpg, mov
w rozmiarze nie przekraczającym 2GB.
5. Czas recytacji nie może przekroczyć 3 minut.
6. Placówki oświatowe organizujące przesłuchania rejonowe kwalifikują do finału konkursu
laureatów I, II i III miejsca, ale nie więcej niż 9 uczestników z jednego rejonu.
8. Dzieci, które pasjonują się poezją, a w ich rejonie nie ma ośrodka organizującego eliminacje,
mogą przesłać swoje nagrania bezpośrednio do Organizatora przesłuchań finałowych na
adres: kinga@palacmlodziezy.pl

Termin i miejsce
Termin zgłaszania się do eliminacji rejonowych oraz szczegółowe informacje dotyczące ich
przebiegu ustalają wyżej wymienione placówki oświatowe i kulturalne.

Zgłoszenia do eliminacji rejonowych w Krakowie należy przesłać drogą mailową na adres mdk.animacja.kultury@gmail.com do 3 grudnia 2020 r. (zdjęcie karty zgłoszenia oraz plik video załączony jako link przez Wetransfer lub udostępnienie z dysku Google)

2. Zgłoszenia na przesłuchania finałowe należy nadesłać do 12 grudnia 2020 na adres
kinga@palacmlodziezy.pl.
3. Nagrania nadesłane na przesłuchania finałowe zostaną ocenione w dniu 15 grudnia.

Ocena jury
1. Nagrania zakwalifikowane do finału oceniać będzie jury w składzie:
Ewelina Grzebinoga – aktorka i autorka programu TVP ZIARNO,
Milenia Małecka-Rogal – dyrektor Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu,
Józef Mika – aktor i reżyser programu TVP ZIARNO,
Marta Kawalec – redaktorka Polskiego Radia Dzieciom.
2. Jurorzy konkursu w swojej ocenie kierują się następującymi kryteriami:
dobór i interpretacja utworu,
kultura słowa,
ogólny wyraz artystyczny (prosimy o nieużywanie strojów teatralnych i rekwizytów).

Nagrody i wyróżnienia
1. Komisja oceniająca przyzna I, II i III miejsca oraz wyróżnienia w 3 kategoriach wiekowych.
2. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
3. Najlepsze występy zostaną zaprezentowane na antenie rozgłośni radiowych i mediach, które
przyjęły patronat nad konkursem, a także na stronach internetowych Organizatorów.
4. Najmłodsi uczestnicy mogą liczyć na zaproszenie do programu TVP ZIARNO.

Uwagi końcowe
1. Pomocą w doborze repertuaru może być książka pt. „Promyki dobroci i radości – Antologia
poezji religijnej dla dzieci” dostępna w księgarniach i na stronie www.sklep.promyczek.pl.
2. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestników jest Organizator Konkursu – Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, z siedzibą Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz, oraz Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Promyczek” z siedzibą Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz, którzy zapewniają wszystkim zgłoszonym uczestnikom realizację uprawnień wynikających z z unijnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Dane osobowe przekazane Organizatorowi i współorganizatorom przez uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji Konkursu i wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz przyznaniu nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a uczestnikowi przysługuje prawo wglądu, żądania aktualizacji lub usunięcia danych.
Uczestnik przystępując do Konkursu, wraz z opiekunem prawnym wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach określonych w Regulaminie oraz na opublikowanie jego imienia i nazwiska, miejscowości, z której pochodzi oraz wizerunku: w programach telewizyjnych (relacjach z Konkursu), artykułach prasowych, na stronach internetowych www.palacmlodziezy.pl, www.promyczek.pl oraz na profilach Facebook Pałacu Młodzieży i Wydawnictwa „Promyczek” poprzez podpisanie zgody znajdującej się na Karcie Zgłoszenia. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych fundatorowi w celu umożliwienia zwycięzcy odbioru nagród.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora – Pałac Młodzieży w Nowym Sączu i Wydawnictwo „Promyczek” oraz partnerów konkursu, danych osobowych podanych przeze mnie w związku z przystąpieniem do Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej  „Pierścień Świętej Kingi” celu przeprowadzenia i realizacji konkursu. Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka, miejscowości, z której pochodzę, i wizerunku na stronach internetowych: www.promyczek.pl i www.palacmlodziezy.pl, na profilach społecznościowych Facebook oraz na przekazanie moich danych osobowych fundatorowi nagród. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy dobrowolności podania danych osobowych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do moich danych, możliwości ich poprawiania oraz zgłoszenia sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania oraz na przekazanie moich danych osobowych fundatorowi nagród.

Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu:
Anna Łukasik
tel. 502218884, email: kinga@palacmlodziezy.pl

PIERŚCIEŃ ŚWIĘTEJ KINGI_KARTA ZGŁOSZENIA

 

Rodzinny konkurs
„Mamo, tato nudzę się…”

REGULAMIN

Konkurs na prezentację pomysłów twórczego spędzenia czasu z dziećmi w ramach kampanii „Kraków stawia na rodzinę”.

 

 1. TERMINY:

Prace plastyczne należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Organizatora, natomiast  prace fotograficzne oraz prezentacje filmowe należy przesłać na adres mailowy do 7 maja 2021 r.

 

ORGANIZATOR: Młodzieżowy Dom Kultury

Al. 29 Listopada 102, 31- 406 Kraków

tel. 12 415- 83-15, 12 415 – 72- 68

www.mdkna102.krakow.pl

mdk.aniamacja.kultury@gmail.com

 

 1. UCZESTNICY:

Konkurs skierowany jest do rodzin dzieci w wieku od 5 – 12 lat.

 

 1. CELE:
 • Promowanie rodziny, wartości rodzinnych, wspólnego spędzania czasu wolnego
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji
 • Uświadamianie dziecku więzi rodzinnych
 • Kształtowanie aktywności twórczej wpływającej na integrację rodziny (szczególnie w czasach pandemii)
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Część plastyczna:

 • Dowolna technika i forma
 • Dopuszczalna ilość prac – 1 od rodziny
 • Metryczka
 • Terminowość zgłoszeń

Część fotograficzna:

 • Forma – dokumentacja foto zawierająca min. 5 zdjęć z opisem w formie 1 planszy
 • Dopuszczalna ilość prac – 1 od rodziny
 • Metryczka
 • Terminowość zgłoszeń

Prezentacja video:

 • 1 dowolna forma – recytatorska, wokalna, muzyczna, taneczna lub teatralna
 • Czas trwania – 5 minut
 • Nadesłanie pliku filmowego oraz pliku ze skanem metryczki i zgodą na publikację wizerunku  na adres mailowy: mdk.animacja.kultury@gmail.com

 

 1. KRYTERIA OCENY:

Wszystkich nadesłanych prac:

 • Oryginalność pomysłu i formy
 • Wyrażenie wartości rodzinnych w twórczej aktywności
 • Walory artystyczne
 • Estetyka pracy
 • Czytelna integracja rodziny
 • Opis działania
 • Zgodność z warunkami uczestnictwa

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • O terminie wręczenia nagród i prezentacji prac nagrodzonych poinformujemy na stronie internetowej
 • Prace plastyczne można odebrać do 25 czerwca 2021 roku w siedzibie Organizatora.

 

 

 Zgoda opiekuna prawnego na publikację (rozpowszechnianie) wizerunku uczestnika/ów konkursu „Mamo, Tato nudzę się”  

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora konkursu wizerunku mojego dziecka i członków mojej rodziny (film nadesłany na konkurs) poprzez zamieszczenie wizerunku w celach dokumentacyjnych i promocyjnych na stronach Organizatora: profilu na portalu Facebook, www.mdkna102.krakow.pl i YouTube.

Jednocześnie oświadczam, iż niniejszej zgody na publikację wizerunku mojej rodziny udzielam nieodpłatnie.

Ponadto oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach.

 

 

……………………………………….                                                                                                                     ………………………………………………………………………….……

miejscowość, data                                                                                                                             czytelny podpis opiekuna/ów prawnego/ych uczestników konkursu

 

Metryczka Mamo, Tato nudzę się

Zgoda_Mamo,Tato nudzę się

 

 

Konkurs fotograficzny
„Trzydziestolecie Rad Dzielnic Miasta Krakowa”

1.Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do osób amatorsko zajmujących się fotografią, zarówno pełnoletnich, jak i dzieci oraz młodzieży, niezależnie od miejsca zamieszkania.
2.Konkurs został zorganizowany z okazji 30. rocznicy ustanowienia nowego podziału terytorialnego Krakowa dokonanego przez Radę Miasta Krakowa 27 marca 1991 r., a następnie powołania 18 Rad Dzielnic Miasta Krakowa i odbywa się pod Patronatem Honorowym Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Dominika Jaśkowca.
3.Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy al. 29 Listopada 102, 31-406 Kraków i Rady Dzielnic Miasta Krakowa.
4.Osoby, które nie ukończyły 18. roku życia mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, których zgoda oznacza akceptację postanowień regulaminu.
5.Fotografie zgłaszane na konkurs muszą być wykonane na terenie jednej z dzielnic miasta Krakowa.
6.Fotografie muszą posiadać:
a)określenie, do której kategorii konkursowej są zgłaszane,
b)datę wykonania,
c)krótki opis zdjęcia,
d)doprecyzowanie miejsca wykonania zdjęcia.
e)nazwę pliku
7.Nazwa pliku powinna być sporządzona wg wzoru:
kategoria konkursowa_imię i nazwisko autora_nr fotografii
np. Piękno i duma Dzielnicy_Jan Kowalski_nr 1
8.Fotografie nie mogą być poddawane zaawansowanej obróbce komputerowej. Nie zezwala się na łączenie elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików oraz zmian w oryginalnej kompozycji zdjęcia.
9.Fotografie nie mogą naruszać praw osób na nich przedstawionych do ochrony wizerunku.
10.Zgłoszona do konkursu fotografia może też posiadać – choć nie jest to warunek konieczny – dodatkowy opis, w którym pojawią się np. okoliczności zrobienia takiego zdjęcia, inspiracja, skojarzenia autora/autorki zdjęcia.
11.Zdjęcia zgłoszone do konkursu mogą być zdjęciami wykonanymi przed datą ogłoszenia konkursu, ale nie wcześniej niż 27 marca 1991 r., czyli w dniu wprowadzenia nowego podziału administracyjnego Krakowa przez Radę Miasta Krakowa.
12.W konkursie obowiązują następujące kategorie tematyczne:
a. Piękno i duma Dzielnicy, czyli miejsca w wybranej Dzielnicy, które warto pokazać innym krakowianom;
b. Śladami działalności Rad Dzielnic, czyli miejsca, które zmieniły się na lepsze dzięki działalności lokalnego samorządu (zmieniona infrastruktura miejska, szkolna, przedszkolna, utworzone lub zrewitalizowane tereny zielone, sportowe, zorganizowane imprezy i wydarzenia kulturalne, edukacyjne lub sportowe dla mieszkańców, efekty interwencji służb miejskich lub radnych dzielnicowych);
c. Dzielnica wczoraj i dziś, czyli miejsca lub okazje, gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością;
d. Jeszcze będzie prześlicznie, czyli miejsca, rzeczy, zjawiska, które obecnie poddawane są zmianom – przy udziale lub współudziale dzielnicy;
13.Do konkursu zgłosić można maksymalnie 8 samodzielnie wykonanych fotografii po 2 z każdej kategorii, które wcześniej nie były nagradzane w konkursach.
14.Fotografie w formacie jpg o rozmiarze 297 X 210 mm i rozdzielczości 300 dpi (3508 X 2480 pikseli) należy nadsyłać na adres e-mail: mdk.animacja.kultury@gmail.com w terminie do 15 listopada 2021 r. wraz z wypełnionym i zeskanowanym formularzem zgłoszeniowym w formie osobnego pliku.
15.W przypadku osób niepełnoletnich podpis na formularzu składa rodzic lub opiekun prawny.
16.Zdjęcia nie ukazujące miejsc i zdarzeń z terenu Krakowa z uwagi na terytorialny charakter konkursu nie będą podlegały ocenie jury.
17.Uczestnik konkursu akceptując regulamin automatycznie stwierdza, że przysługują mu wyłączne
i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Prace fotograficzne nie spełniające warunków Regulaminu nie będą brały udziału w konkursie.
18.Prace fotograficzne nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora, w skład którego wchodzą: instruktorzy fotografii, specjalista animacji kultury, przedstawiciele Rad Dzielnic Miasta Krakowa oraz przedstawiciel Kancelarii Rady Miasta Krakowa.
19.Jury dokonując oceny zwróci uwagę na następujące walory fotografii:
-zgodność z tematyką konkursu;
-kreatywne ujęcie tematu;
-ład kompozycyjny;
-indywidualizm w podejściu do tematu.
20.Dla laureatów konkursu organizator przewidział nagrody rzeczowe. Całkowita pula środków przeznaczonych na nagrody wynosi 8 000 zł. Organizator zastrzegł sobie prawo przyznania nagrody specjalnej.
21.Ogłoszenie wyników nastąpi 29 listopada 2021 r. publikacją na stronie internetowej: www.mdkna102.krakow.pl, na profilach instytucji w mediach społecznościowych. Laureaci zostaną dodatkowo poinformowani o tym fakcie telefonicznie po dniu ogłoszenia wyników. Uroczyste wręczenie nagród planowane jest na grudzień 2021 r.
22.Uczestnicy nieodpłatnie i bezterminowo udzielają zgody na druk i publiczne udostępnienie fotografii z podaniem imion i nazwisk autorów do celów :
-przeprowadzenia wystaw pokonkursowych;
-publikacji fotografii w wydawnictwach, na stronach internetowych, na profilach społecznościowych Młodzieżowego Domu Kultury, Rad Dzielnic Miasta Krakowa oraz Kancelarii Rady Miasta Krakowa;
-innych wydarzeń promujących działania instytucji samorządowych na terenie Krakowa;
-zdjęcia nie będą wykorzystywane przez organizatorów do celów komercyjnych.
23.O wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Jury.

METRYCZKA UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO

METRYCZKA UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO

Konkurs
„Fotograficzny portret Dzielnicy III”

 1. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do osób amatorsko zajmujących się fotografią, zarówno pełnoletnich, jak i dzieci oraz młodzieży.
 2. Pierwsza edycja konkursu jest zorganizowana z okazji 30. rocznicy ustanowienia nowego podziału terytorialnego Krakowa dokonanego przez Radę Miasta Krakowa 27 marca 1991 r. i odbywa się pod patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Dominika Jaśkowca.
 3. Organizatorami konkursu są: Młodzieżowy Dom Kultury – al. 29 Listopada 102, 31-406 Kraków,

Rada i Zarząd Dzielnicy III Prądnik Czerwony – ul. Naczelna 12, 31–416 Kraków.

 1. Uczestnikami konkursu nie mogą być członkowie komisji oceniającej oraz członkowie ich rodzin.
 2. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, których zgoda oznacza akceptację postanowień regulaminu.
 3. Fotografie zgłaszane na konkurs muszą być wykonane na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony (zgodnie z załączoną mapką i opisem).
 4. Fotografie muszą posiadać:
 5. określenie, do której kategorii konkursowej są zgłaszane,
 6. datę wykonania
 7. opis tematu, który przedstawiają
 8. doprecyzowanie miejsce wykonania zdjęcia.
 9. nazwę pliku

Nazwa pliku powinna być sporządzona wg wzoru: kategoria konkursowa_imię i nazwisko autora_nr fotografii np. Śladami historii_Jan Kowalski_nr 1

 1. Fotografie nie mogą być poddawane zaawansowanej obróbce komputerowe Nie zezwala się na łączenie elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików oraz zmian w oryginalnej kompozycji zdjęcia.
 2. Fotografie nie mogą naruszać praw osób na nich przedstawionych do ochrony wizerunku.
 3. Zgłoszona do konkursu fotografia może też posiadać dodatkowy opis, w którym pojawią się np. okoliczności zrobienia takiego zdjęcia, inspiracja, skojarzenia autora/ autorki zdjęcia.
 4. Zdjęcia zgłoszone do konkursu mogą być zdjęciami wykonanymi przed datą ogłoszenia konkursu, ale nie wcześniej niż 27 marca 1991 r., czyli w dniu wprowadzenia nowego podziału administracyjnego Krakowa przez Radę Miasta Krakowa.
 5. W konkursie obowiązują następujące kategorie tematyczne:
  1. Piękno przyrody – przyroda Dzielnicy III Prądnik Czerwony (ożywiona i nieożywiona, zwierzęta lub rośliny) w czterech porach roku
  2. Śladami historii – obiekty zabytkowe na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony
  3. Zmiany na lepsze – efekty prac samorządu gminnego i dzielnicowego – zwłaszcza Rady Dzielnicy III na terenie Prądnika Czerwonego, Olszy i Rakowic w ciągu ostatnich 30 lat.
  4. Dzielnicowa duma – miejsca, rzeczy, zjawiska którymi można wyróżnić pozytywnie Dzielnicę III w Krakowie i chwalić się nimi innym krakowianom.
 6. Do konkursu zgłosić można maksymalnie 8 samodzielnie wykonanych fotografii po 2 z każdej kategorii, nigdzie wcześniej nie publikowanych i nie nagradzanych. Zdjęcia zgłoszone do konkursu mogą być wykonane także przed ogłoszeniem konkursu.
 7. Fotografie w formacie jpg rozmiarze 297 X 210 mm i rozdzielczości 300 dpi (3508 X 2480 pikseli) należy nadsyłać na adres e-mail: animacja.kultury@gmail.com w terminie do 31 października 2021 r. wraz z wypełnionym i zeskanowanym formularzem zgłoszeniowym w formie osobnego pliku.
 8. W przypadku osób niepełnoletnich podpis na formularzu składa rodzic lub opiekun prawny.
 9. Zdjęcia nie ukazujące miejsc i zdarzeń na terenie Dzielnicy III z uwagi na terytorialny charakter konkursu nie będą podlegały ocenie jury.
 10. Uczestnik konkursu akceptując regulamin automatycznie stwierdza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Prace fotograficzne nie spełniające warunków Regulaminu nie będą brały udziału w konkursie.
 11. Prace fotograficzne nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora, w skład którego wchodzą: instruktor fotografii, specjalista animacji kultury, przedstawiciele Rady Dzielnicy III.
 12. Jury dokonując oceny zwróci uwagę na następujące walory fotografii:
  • zgodność z tematyką konkursu
  • kreatywne ujęcie tematu
  • ład kompozycyjny
  • indywidualizm w podejściu do tematu
 13. Dla laureatów konkursu organizator przewidział nagrody rzeczowe. Całkowita pula środków przeznaczonych na nagrody wynosi 4000 zł. Organizator zastrzegł sobie prawo przyznania nagrody specjalnej.
 14. Ogłoszenie wyników nastąpi 21 listopada 2021 r. publikacją na stronach internetowych: mdkna102.krakow.pl, www.dzielnica3.krakow.pl, na profilach obu instytucji w mediach społecznościowych. Laureaci zostaną dodatkowo poinformowani o tym fakcie telefonicznie po dniu ogłoszenia wyników.
 15. Uczestnicy nieodpłatnie i bezterminowo udzielają zgody na druk i publiczne udostępnienie fotografii  do celów :
  • przeprowadzenia wystawy pokonkursowej;
  • publikacji fotografii z podaniem imienia i nazwiska autora w wydawnictwach i na stronach internetowych Młodzieżowego Domu Kultury oraz Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony;
  • innych wydarzeń promujących działania instytucji samorządowych na terenie Dzielnicy III i Krakowa;
  • zdjęcia nie będą wykorzystywane przez organizatorów do celów komercyjnych.
 16. O wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Jury.

METRYCZKA UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO DZ III

METRYCZKA UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO DZ III