RegulaminyROK SZKOLNY 2016/2017

 

 II SEMESTR

 

XI Konkurs na Projekt Kartki Wielkanocnej
„DAR NA HOSPICJUM ŚW. ŁAZARZA”

REGULAMIN

Konkurs na wykonanie projektu kartki wielkanocnej, który zostanie przekazany na rzecz Fundacji Pomoc Krakowskiemu Hospicjum św. Łazarza

1.  TERMINY:

Prace należy składać osobiście lub przesłać pocztą do Młodzieżowego Domu Kultury do dnia  24 lutego 2017 roku.

 

ORGANIZATOR:

Młodzieżowy Dom Kultury
Al. 29 Listopada 102
31-406 Kraków|
tel. 12 415- 83-15, 12 415 – 72- 68
www.mdkna102.krakow.pl
konkursy_mdk@interia.pl

Fundacja Pomoc Krakowskiemu Hospicjum św. Łazarza
Os. Centrum B bl. 6
31-927 Kraków
Tel. 12 425 75 83
www.fundacja.krakow.pl
fundacja@fundacjapkh.krakow.pl

2.  UCZESTNICY:

Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

3. CELE:

 • Przybliżenie tradycji Świąt Wielkanocnych
 • Rozwijanie uzdolnień plastycznych
 • Kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych osób
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni dzieci

4.  WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Terminowe złożenie prac
 • Technika dowolna
 • Format: min. A5 (17,8 x21 cm) max A4 (21x 29,7)
 • Każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelnie wypełnioną i przyklejoną metryczkę identyfikacyjną
 • Wszystkie prace powinny być wykonane samodzielnie
 • Nie przyjmujemy prac grupowych
 • Każda placówka może zgłosić dowolną ilość prac
 • Jeden uczestnik może nadesłać maksymalnie 1 pracę

5.  KRYTERIA OCENY:

 • Walory artystyczne
 • Oryginalność pomysłu i formy
 • Estetyka pracy
 • Samodzielność wykonania
 • Możliwość przełożenia na projekt graficzny

6.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Zamieszczenie projektu na stronie Fundacji jako „Dar na Hospicjum św. Łazarza” .
  (zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 z późn. zm.)
 2. Sprzedaż kartek świątecznych.
 3. Druk kartek świątecznych na podstawie własnego projektu.
 4. Uczestnictwo w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na:
  • nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych na rzecz Fundacji Pomoc Krakowskiemu Hospicjum bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w następujących obszarach eksploatacji:
 5. Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. (Dz. U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 z późn. zm.):
  • Imię i nazwisko autora projektu zostanie wydrukowane na kartkach
  • Nagrodzeni autorzy otrzymają zestaw kartek własnego projektu
 6. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 7. O terminie wręczenia nagród poinformujemy laureatów telefonicznie
 8. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane i pozostają do dyspozycji Organizatora

Pobierz REGULAMIN

Pobierz metryczke

Konkurs literacko – plastyczny
„ŚWIAT WIDZIANY INACZEJ”

REGULAMIN
Konkurs na pracę artystyczną w dowolnej formie literackiej lub plastycznej dla dzieci ze szkół podstawowych. Tematyka konkursu dotyczy niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych, ich trudności, problemów dnia codziennego lub postrzegania świata różnymi zmysłami.

1.    TERMIN:
Prace należy składać lub przesyłać na adres Organizatora do dnia 21 kwietnia 2017 r.

ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury
31-406 Kraków, Al. 29 Listopada 102
tel. 12 415- 83-15, 12 415-72- 68
www.mdkna102.krakow.pl

2.    UCZESTNICY:
Konkurs adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych, wszystkich placówek szkolnych oraz pozaszkolnych z Krakowa i województwa małopolskiego. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch grupach wiekowych: klasy 0-III oraz klasy IV-VI.

3.    CELE:
·    Inspirowanie dzieci do działalności twórczej oraz aktywnego uczestnictwa w kulturze
·    Wdrażanie do integracji dzieci sprawnych i niepełnosprawnych
·    Kształtowanie tolerancji i wrażliwości na trudności i potrzeby osób niepełnosprawnych
·    Rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni dzieci, umiejętności wyrażania własnych emocji
·    Promowanie kreatywności i dziecięcej wrażliwości
·    Umożliwienie prezentacji twórczości plastycznej i literackiej dzieci szerszym kręgom odbiorców.

4.    WARUNKI UCZESTNICTWA:

Część plastyczna dla klas 0 – III:
·    Dowolna technika i forma
·    Tytuł pracy
·    Metryczka na każdej pracy
·    Dopuszczalna ilość prac – 1 od uczestnika
·    Terminowość zgłoszeń

Część literacka dla klas IV – VI:
·    Forma wypowiedzi – dowolna
·    Objętość pracy – max. 3 strony A4
·    Tytuł pracy
·    Metryczka na każdej pracy
·    Dopuszczalna ilość prac – 1 od uczestnika
·    Terminowość zgłoszeń

5.    KRYTERIA OCENY:
Część plastyczna:
·    Walory artystyczne
·    Oryginalność pomysłu i formy
·    Wrażliwość autora
·    Estetyka pracy
·    Samodzielność wykonania i pomysłu
Część literacka:
·    Zgodność z zasadami wybranej formy literackiej
·    Sprawność językowa i kultura języka
·    Oryginalność pomysłu
·    Wrażliwość autora
·    Czytelność tekstu i pisma

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
·    Uczestnictwo w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na: przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
·    O terminie wręczenia nagród poinformujemy laureatów telefonicznie
·    Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane i pozostaną do dyspozycji Organizatora

Pobierz metryczkę

Krakowski Konkurs Literacko – Plastyczny
„A JA WOLĘ MOJEGO TATĘ…”

REGULAMIN
Konkurs na dowolną formę literacką i plastyczną z okazji Dnia Matki i Ojca w ramach kampanii „Kraków stawia na rodzinę”.

1.    TERMINY:
Prace należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Organizatora do 21 kwietnia 2017 r.
Finał konkursu odbędzie się podczas Święta Rodziny Krakowskiej na Bulwarze Czerwieńskim w dniu 21 maja 2017 roku.

ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury
Al. 29 Listopada 102, 31- 406 Kraków
tel. 12 415- 83-15, 12 415 – 72- 68
www.mdkna102.krakow.pl

2.    UCZESTNICY:
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i przedszkoli z Krakowa i okolic
·    Część plastyczna dla przedszkoli i klas 0 – III
·    Część literacka dla klas IV – VI

3.    CELE:
·    Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji
·    Uświadamianie dziecku więzi rodzinnych
·    Rozumienie znaczenia cech charakteru i umiejętne ujęcie charakterystyki postaci
·    Kształtowanie twórczego myślenia
·    Rozwijanie zdolności literackich i wzbogacanie słownictwa
·    Kształtowanie umiejętności plastycznych

4.    WARUNKI UCZESTNICTWA:
Część plastyczna:
·    Dowolna technika i forma
·    Dopuszczalna ilość prac – 1 od uczestnika
·    Metryczka na każdej pracy
·    Terminowość zgłoszeń
Część literacka:
·    Forma wypowiedzi – dowolna
·    Objętość pracy – max. 3 strony A4
·    Dopuszczalna ilość prac – 1 od uczestnika
·    Metryczka na każdej pracy
·    Terminowość zgłoszeń

5.    KRYTERIA OCENY:
Część plastyczna:
·    Walory artystyczne
·    Oryginalność pomysłu i formy
·    Estetyka pracy
·    Samodzielność wykonania i pomysłu
Część literacka:
·    Zgodność z zasadami wybranej formy literackiej
·    Sprawność językowa i kultura języka
·    Oryginalność pomysłu
·    Czytelność tekstu i pisma

6.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
·    Uczestnictwo w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na: przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
·    O terminie wręczenia nagród poinformujemy laureatów telefonicznie
·    Prace nadesłane na konkurs można odebrać w dniach 18 i 19 maja 2017 roku w siedzibie Organizatora.

pobierz metryczkę

„PISZĄ POECI – ILUSTRUJĄ DZIECI”

REGULAMIN

Konkurs na książkę artystyczną lub okładkę książki inspirowane twórczością polskich poetów, będące niebanalną przestrzenną formą i dowolną interpretacją treści wiersza.

1. TERMIN:
Prace należy składać lub przesyłać na adres Organizatora do dnia 7 kwietnia 2017 r.

ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury
31-406 Kraków, Al. 29 Listopada 102
tel. 12 415- 83-15, 12 415 – 72- 68
www.mdkna102.krakow.pl

2. UCZESTNICY:
Konkurs adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych z Krakowa i województwa małopolskiego. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III – okładki książeczek, oraz klasy IV-VI – artystyczne książeczki.

3. CELE:
· Rozwijanie zainteresowań czytelniczych i popularyzacja polskiej literatury dziecięcej
· Poszerzenie wiedzy na temat twórczości wybitnych poetów polskich,
· Rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni dzieci,
· Promowanie kreatywności i dziecięcej interpretacji poezji
· Umożliwienie prezentacji twórczości plastycznej dzieci szerszym kręgom odbiorców
· Wyłonienie i prezentacja książek artystycznych autorstwa dzieci
· Umożliwienie konfrontacji z plastyczną twórczością rówieśników, inspirowaną literaturą dziecięcą

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
· Wykonanie okładki książki – klasy I – III
· Technika dowolna (malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane, collage)
· Wielkość okładki – min. A4
· Okładka musi zawierać tytuł książki lub wiersza, autora
· Ilość prac – 1 od uczestnika
· Metryczka na pracy
· Terminowość nadesłania pracy

· Wykonanie książki artystycznej – klasy IV – VI
· Technika dowolna (malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane, collage)
· Wielkość książeczek – min. 3 strony i format max. – A 4
· Ilość prac – 1 od uczestnika
· Metryczka na pracy
· Terminowość nadesłania pracy

5. KRYTERIA OCENY:
· Walory artystyczne
· Oryginalność pomysłu
· Interpretacja tematu i treści wiersza
· Estetyka pracy
· Kompozycja – plastyczna interpretacja wiersza lub tytułu z adekwatnie zamieszczonym jego tekstem
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

· Uczestnictwo w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na: przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
· O terminie wręczenia nagród poinformujemy laureatów telefonicznie
· Nadesłane prace będzie można odebrać dwa dni po rozstrzygnięciu konkursu.

POBIERZ METRYCZKĘ

„3D – PAPIEROWE RZEŹBY”
konkurs origami

REGULAMIN
Konkurs na przestrzenne prace wykonane techniką origami.

1.    TERMINY:
Prace należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Organizatora do 7 kwietnia 2017 r.
ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury
Al. 29 Listopada 102
31-406 Kraków
tel. 12 415- 83-15, 12 415 – 72- 68
www.mdkna102.krakow.pl

2.    UCZESTNICY:
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

3.    CELE:
·    Popularyzacja sztuki origami
·    Kształtowanie wyobraźni przestrzennej, sprawności manualnej i koncentracji
·    Zapoznanie z nową techniką plastyczną

4.    WARUNKI UCZESTNICTWA:
·    Precyzja wykonania pracy
·    Zgodność z diagramem i zasadami składania origami
·    Tematyka prac dowolna (zwierzęta, rośliny, origami modułowe, itp.)
·    Przestrzenna forma pracy
·    Dopuszczalna liczba prac – 3 od uczestnika
·    Metryczka na każdej pracy (przyczepiona w sposób nie niszczący pracy)

5.    KRYTERIA OCENY:
·    Precyzja wykonania
·    Zgodność z diagramem
·    Czytelność formy
·    Oryginalność materiału i pomysłu
·    Estetyka pracy

6.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
·    Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. (Dz. U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 z późn. zm.) imię i nazwisko autora projektu zostanie zamieszczone na pracy.
·    Uczestnictwo w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
·    O terminie wręczenia nagród poinformujemy laureatów telefonicznie
·    Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni a najciekawsze prace wezmą udział w wystawie.
·    Prace nadesłane na konkurs będzie można odebrać po uzgodnieniu telefonicznym najpóźniej do 25 maja 2017r.

pobierz metryczkę

„ARTYSTOLAKI”

Krakowski Przegląd Artystyczny – prezentacje grup przedszkolnych.

REGULAMIN

TERMINY:
Kartę zgłoszenia należy przesłać faxem lub e-mailem na adres Organizatora do 26 kwietnia 2017 roku.
Szczegółowy harmonogram prezentacji zostanie ustalony indywidualnie z każdą grupą
Przesłuchania planowane są w terminie: 10 maja 2017 roku od godziny 9.00.

ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury
31-406 Kraków, Al. 29 Listopada 102
tel. 12 415- 83-15, 12 415 – 72- 68
www.mdkna102.krakow.pl
mdk.animacja.kultury@gmail.com

UCZESTNICY:
Przegląd skierowany jest do grup przedszkolnych z Krakowa i okolic prezentujących wybrane formy artystyczne: teatralną, taneczną, wokalną lub mieszaną.

CELE:
·    Rozwijanie dziecięcych umiejętności artystycznych
·    Kształtowanie wrażliwości estetycznej
·    Rozwijanie uzdolnień muzycznych, ruchowych i aktorskich
·    Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
·    Umożliwienie prezentacji grupy szerszej publiczności
·    Zapoznanie dzieci z wymogami sceny

WARUNKI UCZESTNICTWA:
·    Prezentacja grupy – min. 5 dzieci
·    Możliwość występu w wybranej formie: teatralnej, tanecznej, wokalnej lub mieszanej
·    Łączny czas prezentacji grupowej – max. 10 min.
·    Możliwość występu kilku grup z jednego przedszkola
·    Terminowe nadesłanie karty zgłoszenia
·    Opłata za udział w przeglądzie – 15 zł (grupa)
·    Udział w przeglądzie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie danych dotyczących uczestników

KRYTERIA OCENY:
·    Dobór repertuaru do możliwości wykonawczych grupy
·    Interpretacja tekstu i muzyki
·    Ogólny wyraz artystyczny występu
·    Dobór stroju i rekwizytów
·    Oryginalność pomysłu i formy
·    Współpraca w grupie podczas występu
·    Obycie dzieci ze sceną
·    Niezależna ocena występu w każdej formie

Organizatorzy zapewniają oświetlenie, odtwarzacz CD, keybord, garderobę. Scena o wymiarach 5mx3m (przeważnie dzieci nie wymagają mikrofonów).
Prosimy uczestników o obuwie zamienne.

pobierz kartę zgłoszenia

„BOHATER JAKIEGO JESZCZE NIE BYŁO”
Konkurs literacki na wykreowanie w opowiadaniu postaci nowego bohatera.

Patronat nad konkursem – „Miasto Dzieci”

REGULAMIN

1.    TERMINY:
Prace literackie należy przesłać e-mailem na adres mdk.animacja.kultury@gmail.com
do 21 kwietnia 2017 r.

ORGANIZATOR: Młodzieżowy Dom Kultury
31- 406 Kraków, Al. 29 Listopada 102
tel. 12 415- 83-15, 12 415 – 72- 68
www.mdkna102.krakow.pl

2.    UCZESTNICY:
Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych i gimnazjów.

3.    CELE:
·    Kształtowanie umiejętności wartościowania i oceny postaci
·    Rozumienie znaczenia cech charakteru i wymowy postaci
·    Rozbudzanie wyobraźni i ciekawości poznawczej
·    Rozwijanie zdolności literackich i wzbogacanie słownictwa
·    Kształtowanie umiejętności twórczego myślenia

4.    WARUNKI UCZESTNICTWA:
·    Forma wypowiedzi – opowiadanie z tytułem
·    Treść zawierająca charakterystykę i imię własne bohatera
·    Objętość pracy – max. 3 strony A4 (czcionka 12, Times New Roman)
·    Dopuszczalna ilość prac od jednego uczestnika – 2
·    Praca w formie elektronicznej zapisana w formacie Word 97-2003
·    Skan lub zdjęcie metryczki wypełnionej wg wzoru z wyrażeniem zgody na publikację

5.    KRYTERIA OCENY:
·    Zgodność z zasadami opowiadania i charakterystyki postaci
·    Sprawność językowa i kultura języka
·    Oryginalność pomysłu

6.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.    Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. (Dz. U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 z późn. zm.): imię i nazwisko autora opowiadania zostanie opublikowane przy pracy
2.    Uczestnictwo w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na:
·    publikację pracy na stronie portalu „Miasto Dzieci”
·    przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
3.    O terminie wręczenia nagród poinformujemy laureatów telefonicznie
Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane i pozostają do dyspozycji Organizatora.

POBIERZ METRYCZKĘ

XXXIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski
Nowy Sącz 25.05.2017

Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada 102 organizuje
przesłuchania rejonowe w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorski.
Głównym organizatorem konkursu jest Pałac Młodzieży w Nowym Sączu.

Przesłuchania rejonowe zaplanowane w MDK al. 29 Listopada 100 we
wtorek 9 maja 2017 roku od godz. 9.30. Zgłoszenia należy przesłać
mailem na adres mdk.animacja.kultury@gmail.com do 4 maja 2017 r.

konkurs recytatorski

BAŚNIE TYSIĄCA I JEDNEJ NOCY – SINDBAD
Konkurs na prezentację w programie w Power Point

REGULAMIN

TEMATY:

Moja podróż z Sindbadem (szkoła podstawowa)
Blog Sindbada Żeglarza (gimnazjum)

TERMINY:
Prezentacje na nośniku magnetycznym przesłać lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora do dnia 26 maja 2017 roku.

ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury
Al. 29 Listopada 102
31-406 Kraków
tel. 12 415- 83-15, 12 415 – 72- 68
www.mdkna102.krakow.pl
1. UCZESTNICY:
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Uczestnicy mogą wysłać zgłoszenie przez opiekuna lub zgłosić swą pracę indywidualnie.

2. CELE:

· Rozwijanie wyobraźni.
· Zachęcenie do zainteresowania innymi krajami.
· Zauważanie różnorodności , bogactwa kultur.
· Odkrywanie wartości, które łączą wszystkich ludzi niezależnie od miejsca zamieszkania: przyjaźń, dobro, szlachetność.
· Możliwości wykazania się umiejętnością tworzenia prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint
3. WARUNKI UCZESTNICTWA:
· Prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint
· Wersja programu nie wyższa niż 2013
· Czas trwania prezentacji – max. 10 minut
· Kategorie wiekowe:
o uczniowie szkoły podstawowej,
o uczniowie gimnazjum
· Terminowe dostarczenie projektu na adres organizatora.
· Wykonanie pracy przez 1 do 3 osób
· Wypełnienie metryczki uczestnika dla każdego uczestnika, którą należy dołączyć do nośnika z projektem.
4. KRYTERIA OCENY:
· Merytoryczna zawartość pokazu
· Oryginalność projektu
· Estetyka

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
· Uczestnictwo w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na: przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
· O terminie wręczenia nagród poinformujemy laureatów telefonicznie
Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane i pozostaną do dyspozycji Organizatora

Baśnie 1001 nocy_metryczka