RegulaminyROK SZKOLNY 2018/2019

 

 I SEMESTR

 

Konkurs Plastyczny
PATRONI KRAKOWSKICH ULIC

Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony, Biblioteka Kraków i Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada 102 już po raz szósty organizują konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej pod tytułem „Patroni krakowskich ulic”. Ma on przybliżać młodym ludziom postaci zasłużonych osób, które dzięki decyzjom Rady Miasta Krakowa patronują krakowskim ulicom.
Zadaniem uczestników będzie przygotowanie specjalnego lapbooka, czyli autorskiej książki. Będzie można ją wykonać umieszczając w okładkach o formacie A3 dowolnie dobrane elementy, komponując z części logiczną całość, wyróżniając najważniejsze treści i chowając w koperty lub papierowe skrytki to, co uczestnik uzna za warte odkrycia lub głębszej refleksji. Nie ma ściśle określonych zasad, ważniejsza jest tu fantazja, twórcze wykorzystanie papierowych materiałów i przedstawienie za ich pomocą wybranego zagadnienia.
Udział w konkursie będzie niezwykłą przygodą i lekcją historii o mieście, tym bardziej, że jubileuszowy rok 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości może zachęcać do przypomnienia postaci osób, które przyczyniły się do polskiej wolności. Jest to liczna grupa patronów ulic, zarówno przypominających uczestników walk o wolność i granice z lat 1914-1921, jak działaczy politycznych, społecznych i samorządowych, artystów, pisarzy i poetów, których działania prowadziły do budzenia lub umocnienia polskości.
Konkurs, podobnie jak w latach ubiegłych, jest współorganizowany wraz z innymi partnerami, zajmującymi się promocją krakowskiej historii i tradycji – którymi są m.in. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana, Towarzystwo Prądnickie oraz Rady Dzielnic I Stare Miasto, II Grzegórzki i VII Zwierzyniec.
Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Krakowa, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa oraz Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, zaś medialnym patronatem objął go miesięcznik społeczno-kulturalny „Kraków”.
Prace można nadsyłać do 9 listopada 2018 r. Szczegółowy regulamin znajduje się na stronach organizatorów.

REGULAMIN KONKURS PLASTYCZNEGO
„PATRONI KRAKOWSKICH ULIC” – VI EDYCJA

Rada Miasta Krakowa nadaje ulicom i placom imiona znanych i mniej znanych postaci historycznych, literackich, ludzi związanych z nauką i kulturą. Konkurs ma przybliżyć uczniom postaci patronów ulic i zachęcić do poszukiwania informacji na temat tych osób. Udział w konkursie będzie niezwykłą przygodą i lekcją historii o mieście. W jubileuszowym roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości uczestnicy szczególnie będą zachęcani do przygotowania prac o bohaterach narodowych.

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Strażnicy Pamięci” prowadzonego
  w ramach programu „Edukacja patriotyczna dla szkół Krakowa” przyjętego przez Radę Miasta Krakowa.
 2. Organizatorami Konkursu są:
 3. a) Biblioteka Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków,
 4. b) Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Krakowie przy al. 29 Listopada 102, 31-406 Kraków,
 5. c) Rada i Zarząd Dzielnicy III Prądnik Czerwony z siedzibą w Krakowie, Naczelna 12, 31-421 Kraków.
 6. Partnerami Konkursu są: Rada Miasta Krakowa, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Towarzystwo Prądnickie, Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie – Ośrodek Edukacji Obywatelskiej.
 7. Konkurs jest organizowany pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Krakowa, patronatem medialnym miesięcznika „Kraków” oraz patronatem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.
 8. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz instytucji kultury zlokalizowanych na terenie Krakowa.
 9. Celem Konkursu jest:
 10. a) poznanie przez uczestników patronów ulic i zaprezentowanie ich w formie lapbooka (rodzaj interaktywnej planszy tematycznej z zamieszczonymi informacjami uporządkowanymi według pomysłu i inwencji autora),
 11. b) zachęcenie uczestników do samodzielnego poszukiwania wiedzy w różnych źródłach informacji, w tym w bibliotekach,
 12. c) rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności,
 13. d) wspieranie edukacji historycznej i patriotycznej uczniów krakowskich szkół podstawowych.
 14. Konkurs trwa od 10 października 2018 r. do 9 listopada 2018 r. Termin jest ostateczny, liczy się data stempla pocztowego.
 • 2 Zasady uczestnictwa
 1. Prace plastyczne należy przygotować w formie lapbooka, czyli papierowej planszy lub składanej teczki. Teczka i plansza ma być w formacie A3, z zamieszczonymi wewnątrz wiadomościami dotyczącymi wybranego patrona. Informacje o patronie w lapbooku można wykonać w dowolnej kolorystyce i formie. Teczka lub plansza jest przestrzenią na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy, czy też zdjęcia. Wszystkie informacje umieszczone są np. w wyciętych i naklejanych kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach, na karteczkach, wachlarzach, harmonijkach, diagramach itd. Przykładowe wykonanie lapbooka (załącznik 3).
 2. Prace muszą dotyczyć osób, które zostały uhonorowane przez Radę Miasta Krakowa jako patroni ulic Krakowa.
 3. Uczestnik może na konkurs zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.
 4. W konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe.
 5. Pracę plastyczną w formie lapbooka należy przesłać na adres Biblioteka Kraków Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków, p. 126 z dopiskiem „Patroni krakowskich ulic”, lub złożyć w zaklejonej kopercie w dowolnej filii Biblioteki Kraków lub sekretariacie Biblioteki Kraków w godzinach otwarcia. Na kopercie należy umieścić tytuł konkursu – „Patroni krakowskich ulic”.
 6. Pracę należy opisać na odwrocie w prawym dolnym rogu kodem, składającym się
  z 4 znaków (dowolne cyfry, litery lub ich kombinacje). Praca plastyczna nie może być oznaczona, ani podpisana w żaden inny sposób niż podany powyżej.
 7. Do każdej pracy należy dołączyć podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego: Kartę Zgłoszenia (zał. nr 1), zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych (zał. nr 2). Dokumenty dostępne na stronach internetowych organizatorów.
 8. Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane uczestnikom.
 9. Po zakończeniu konkursu przygotowana zostanie wystawa pokonkursowa.
 • 3 Zasady przyznawania nagród
 1. Organizatorzy konkursu powołają Komisję Konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatorów.
 2. Prace konkursowe rozpatrywane będą osobno w trzech kategoriach wiekowych:
 3. a) kategoria I – uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych,
 4. b) kategoria II – uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych,
 5. c) kategoria III – uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych.
 6. Komisja Konkursowa oceni prace pod względem zgodności z tematem, wyrazu artystycznego, oryginalności pomysłu, kreatywności oraz samodzielnego wykonania.
 7. Komisja przyzna w każdej kategorii trzy miejsca (I, II, III) oraz wyróżnienia.
 8. Komisja może nie przyznać nagrody w danej kategorii lub przyznać kilka miejsc ex aequo.
 9. Przyznane zostaną dwie Nagrody Specjalne:
 • Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta Krakowa dla jednego laureata,
 • Nagroda Specjalna Dyrektora Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie przyznana zostanie w każdej kategorii wiekowej.
 1. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe i rzeczowe.
 2. Decyzje Komisji o przyznaniu nagród lub wyróżnień są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 3. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w grudniu 2018 r.
 4. Zwycięzcy zostaną zaproszeni na uroczyste rozdanie nagród e-mailowo lub telefonicznie.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikowania prac konkursowych we fragmentach lub w całości, z zachowaniem praw autorskich, w celach promocyjnych na stronach internetowych Organizatorów i Współorganizatorów, wydawnictwach oraz na wystawach.
 6. Przedstawiciel Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie – Ośrodek Edukacji Obywatelskiej wybierze spośród prac nagrodzonych i wyróżnionych, sześć prac, których zdjęcia, jako ilustracje, zostaną opublikowane w kolejnym wydaniu „Śpiewnika polskich pieśni patriotycznych”.
 • 4 Przetwarzanie danych
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu „Patroni krakowskich ulic” jest Biblioteka Kraków, pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwane dalej „RODO”;

2) rozliczenia Konkursu – w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz;

3) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przekazane pozostałym dwóm Organizatorom oraz Członkom Komisji Konkursowej, powołanej przez Organizatorów tj. Bibliotekę Kraków, Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29. Listopada 102, Radę i Zarząd Dzielnicy III. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – także ich wizerunek, mogą być przekazywane, a następnie publikowane (rozpowszechniane) na:

1) stronach internetowych Organizatora i Partnerów: Rada i Zarząd Dzielnicy III ul. Naczelna 12, 31-421 Kraków, Młodzieżowy Dom Kultury al. 29 Listopada 102, 31-406 Kraków, Biblioteka Kraków Pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków, Rada Miasta Krakowa Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa ul. św. Jana 12, 31-018 Kraków, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa ul. Pawia 5, wejście nr 5, II piętro, 31-154 Kraków, Muzeum Lotnictwa Polskiego al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków, Towarzystwo Prądnickie, Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków oraz Ośrodek Edukacji Obywatelskiej ul. Topolowa 22, 31-506 Kraków;

2) profilu Organizatora i Partnerów na portalu społecznościowym Facebook;

3) na portalach: krakowczyta.pl i w.bibliotece.pl;

4) w wydawnictwach Organizatorów i Partnerów.

 1. Każdorazowo w związku z publikacją danych osobowych na portalu społecznościowym Facebook, następuje przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego tj. USA
  i odbiorcą danych osobowych jest spółka Facebook Inc., która przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności Unii Europejskiej z Departamentem Handlu USA w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji Konkursu, jego rozliczenia, udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania oraz przez okres, przez który przechowujemy dane zawarte w dokumentacji konkursowej w celach archiwalnych. W przypadku danych publikowanych przez Bibliotekę Kraków oraz w sytuacji wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku dane będą publikowane nie dłużej niż 2 lata. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe zostaną usunięte.
 3. Uczestnicy Konkursu oraz ich rodzice i opiekunowie, posiadają prawo:

1) do cofnięcia zgody na udział w konkursie oraz do cofnięcia zgody na rozpowszechnianie wizerunku w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody oznacza wycofanie udziału w Konkursie i możliwe jest przez przesłanie w wiadomości e-mail na adres: konkursy@biblioteka.krakow.pl lub złożenia rezygnacji przez jej przesłanie na adres wskazany w ust. 1, albo złożenie osobiście w siedzibie Biblioteki Kraków;

2) do żądania od Biblioteki Kraków dostępu do swoich danych / danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

3) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uznają, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych i/lub danych dziecka narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie. Wyrażenie zgody uczestnika/opiekuna prawnego uczestnika na rozpowszechnianie wizerunku, który będzie utrwalony podczas gali finałowej jest dobrowolne i nie jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie, a konsekwencją jej nie wyrażenia będzie brak możliwości zamieszczenia wizerunku Zwycięzcy przez Organizatora i Partnerów na wskazanych wyżej polach eksploatacji.
 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych w Konkursie obejmuje:

1) dane Uczestników będące kategorią danych zwykłych, w zakresie: imię i nazwisko, klasa, nazwa i adres szkoły lub instytucji kultury, do której przynależy,

2) dane opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika będące kategorią danych zwykłych, w zakresie: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, podpis.

 1. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
 2. Biblioteka Kraków nie zamierza przetwarzać danych w innych celach niż wskazane
  w § 4 ust. 1 Regulaminu.
 3. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Bibliotekę Kraków danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: iod@biblioteka.krakow.pl.
 • 5 Postanowienia końcowe
  1. O wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Komisja Konkursowa.
  2. Dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają Organizatorzy.
  3. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

 

Przykładowy lapbook

Źródło: https://www.sp29.czest.pl/aktualnosci/330-lapbookowe-podsumowanie-lektury-tajemniczego-ogrodu.html

 

Konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych
„MÓJ PRZYJACIEL MIŚ”

Już od ponad 100 lat pluszowy miś towarzyszy dzieciom w ich codziennym życiu, dzieląc z nimi radości i troski. Przez ten czas stał się także ulubionym bohaterem literatury dziecięcej i śmiało wkroczył do świata bajek. Ta popularna zabawka ma nawet swoje światowe święto
– 25 listopada.
Z tej okazji Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada 102 w Krakowie ogłasza dla dzieci w wieku 3 – 6 lat konkurs plastyczny pn. „Mój przyjaciel miś”.

Celem konkursu jest :

 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności u dzieci
 • Rozwijanie umiejętności manualnych
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej
 • Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych

Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury

Al. 29 Listopada 102, 31-406 Kraków, tel. 12 415- 83-15, 12 415 – 72- 68

www.mdkna102.krakow.pl

mdk.animacja.kultury@gmail.com

 

Termin:

 • Prace należy dostarczyć do siedziby organizatora do dnia 13.11.2018 roku

Warunki uczestnictwa:

 • Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej postać wymyślonego misia jako przyjaciela.
 • Postać misia powinna być obdarzona indywidualnymi cechami i atrybutami.
 • Uczestnicy konkursu wykonują prace wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (bez użycia materiałów sypkich). Prace należy wykonać na kartce o powierzchni formatu A-4 lub A3.
 • Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę .
 • Każda dostarczona praca musi zawierać metryczkę wg załączonego wzoru

Kryteria oceny:

 • Samodzielność wykonania pracy
 • Estetyka pracy
 • Atrakcyjność formy i kolorystyki
 • Innowacyjność pomysłu
 • Prace będą oceniane przez jury oddzielnie w czterech kategoriach wiekowych: dzieci 3, 4, 5 i 6 letnich

Postanowienia końcowe:

 • O terminie wręczenia nagród poinformujemy laureatów telefonicznie
 • Prace nadesłane na konkurs można odebrać osobiście po uzgodnieniu telefonicznym

Prace przechowywane będą przez Organizatora do 21 grudnia 2018 r.

MÓJ PRZYJACIEL MIŚ_metryczka

Ogólnopolski Konkurs Polskiej Poezji Religijnej

„PIERŚCIEŃ ŚW. KINGI”

Regulamin

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.
2.Przesłuchania konkursowe będą się odbywać w trzech kategoriach wiekowych:
klasy I – III
klasy IV – VI
klasy VII-VIII
3. Przesłuchania finałowe zostaną poprzedzone eliminacjami rejonowymi. Do eliminacji rejonowych szkoły kwalifikują po trzy osoby z każdej kategorii.
4. Czas recytacji nie może przekroczyć 3 minut.
5. Placówki oświatowe i domy kultury organizujące przesłuchania rejonowe kwalifikują do finału konkursu laureatów I, II i III miejsca.
6. Termin zgłaszania się do eliminacji rejonowych oraz szczegółowe informacje dotyczące ich przebiegu podadzą uczestniczące w organizacji Konkursu instytucje oświatowe i kulturalne.
7. Eliminacje rejonowe organizowane przez : Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada 102 w Krakowie

odbędą się dnia 4 grudnia 2018 r. o godz. 9.00 w sali teatralnej MDK al. 29 Listopada 100

Zgłoszenia na eliminacje rejonowe należy przesłać na adres: mdk.animacja.kultury@gmail.com do dnia 29 listopada 2018 r.
8. Zgłoszenia na przesłuchania finałowe prosimy nadsyłać do 6 grudnia br. na adres:
e-mail: kinga@promyczek.pl . Koordynacją konkursu zajmuje się Anna Łukasik (a.lukasik@palacmlodziezy.pl )Tel 502 218 884 z Pałacu Młodzieży w Nowy Sączu.
9. Przesłuchania finałowe odbędą się w Kopalni Soli Bochnia w dniu 10 i 11 grudnia 2018 r. Uczestnicy spotykają się w recepcji Kopalni Soli Bochnia, 10.12.2018, w godz. 10.00. – 11.00, ul. Campi 15.

Kryteria oceny:
Jury konkursu oceni występy uczestników biorąc pod uwagę następujące kryteria:
dobór repertuaru
interpretacja utworu
kultura słowa
ogólny wyraz artystyczny (prosimy o nieużywanie strojów teatralnych i rekwizytów)

Nagrody i wyróżnienia
Po przesłuchaniach końcowych jury przyzna dyplomy oraz nagrody rzeczowe określając I, II i III miejsce w trzech kategoriach wiekowych. Ponadto przewidujemy wyróżnienia i prezentację na antenie rozgłośni radiowych oraz ogłoszenie wyników w mediach, które przyjęły patronat nad konkursem, a także na stronach internetowych organizatorów.
Informacje dla finalistów
Koszt pobytu (nocleg, wyżywienie i zwiedzanie Kopalni Soli) od jednej osoby wynosi 130 zł. Organizatorzy dzięki sponsorom i dotacjom pokrywają ponad 65 % kosztów, a pozostałe 35% wpłacają uczestnicy w formie akredytacji w dniu przyjazdu czyli
50 zł – dziecko
70 zł – osoba towarzysząca (opiekun)
Ponadto jako organizatorzy zapraszamy jednego przedstawiciela instytucji koordynujących przesłuchania w rejonach dla którego pobyt jest bezpłatny.
Pozostałe uwagi
Pomocą w doborze repertuaru może być książka: „Promyki dobroci i radości – Antologia poezji religijnej dla dzieci” dostępna w księgarniach lub u organizatora tel. 018 4434400, www.sklep.promyczek.pl
W publikacji znajdzie się ponad 300 utworów blisko 30 autorów aktualnie piszących dla dzieci.

Karta zgloszenia_Pierścień Świętej Kingi

 

Konkurs z grafiki komputerowej na projekt kartki

„ANIOŁY POD CHOINKĘ”

REGULAMIN

 

Celem konkursu jest :

 • Przybliżanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego posługiwania się programami graficznymi
 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej

Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury

Al. 29 Listopada 102

31-406 Kraków

tel. 12 415- 83-15, 12 415 – 72- 68

www.mdkna102.krakow.pl

mdk.animacja.kultury@gmail.com

Termin:

 • Prace należy dostarczyć do siedziby organizatora do dnia 12.12.2018 roku

Warunki uczestnictwa:

 • Samodzielne wykonanie projektu kartki bożonarodzeniowej w dowolnym programie graficznym bez użycia gotowych zdjęć i clipart’ów.
 • Nadesłanie wydruku pracy w formacie A4.
 • Praca indywidualna
 • Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę .
 • Każda dostarczona praca musi zawierać metryczkę wg załączonego wzoru

Kryteria oceny:

 • Samodzielność wykonania pracy
 • Estetyka pracy
 • Atrakcyjność formy i kolorystyki
 • Innowacyjność pomysłu
 • Sprawności posługiwania się programami graficznymi

Postanowienia końcowe:

 • O terminie wręczenia nagród poinformujemy laureatów telefonicznie
 • Prace przechowywane będą przez Organizatora do 1 lutego 2019 r.

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w przy al. 29 Listopada 102, 31-406 Kraków.
 2. Dane do Inspektora ochrony danych – inspektor2@mjo.krakow.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia wyników.
 4. Dane laureatów zostaną opublikowane i będą widniały do czasu cofnięcia zgody, natomiast dane pozostałych uczestników dane wraz z pracami zostaną usunięte do dnia 21 grudnia 2018r.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się na podstawie Twojej zgody.
 6. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Ci prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
 7. Masz prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, jednak nie wpłynie ona na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

ANIOŁY POD CHOINKĘ_METRYCZKA

 

 

II SEMESTR

Konkurs na Graficzny Projekt Kartki Wielkanocnej
„Palmy, pisanki, koszyki, kartka pełna Wielkanocnej symboliki”

REGULAMIN

TERMINY:

Prace należy składać osobiście lub przesłać pocztą do Młodzieżowego Domu Kultury do dnia 4 kwietnia 2019 roku.

ORGANIZATOR:

Młodzieżowy Dom Kultury, Al. 29 Listopada 102, 31-406 Kraków, tel. 12 415- 83-15,
www.mdkna102.krakow.pl

 

UCZESTNICY:

Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

CELE:

 • Przybliżenie tradycji Świąt Wielkanocnych
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego posługiwania się programami graficznymi
 • Rozwijanie uzdolnień plastycznych
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni dzieci

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Terminowe złożenie prac
 • Złożenie wydruku samodzielnie wykonanej grafiki komputerowej w dowolnym programie, bez wykorzystywania zdjęć i gotowych clipart’ów.
 • Format wydruku: A4 (21x 29,7)
 • Każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelnie wypełnioną (drukowanymi literami) i trwale przyklejoną metryczkę identyfikacyjną
 • Wszystkie prace powinny być wykonane samodzielnie
 • Nie przyjmujemy prac grupowych
 • Każda placówka może zgłosić dowolną ilość prac
 • Jeden uczestnik może nadesłać maksymalnie 1 pracę
 • Prace zniszczone oraz nie spełniające warunków określonych w regulaminie – nie będą podlegały ocenie jury!

 

KRYTERIA OCENY:

 • Walory artystyczne
 • Oryginalność pomysłu i formy
 • Samodzielność wykonania

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • O terminie wręczenia nagród poinformujemy laureatów telefonicznie
 • Prace przechowywane będą przez Organizatora do 17 maja 2019 r.

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w przy al. 29 Listopada 102, 31-406 Kraków.
 2. Dane do Inspektora ochrony danych – inspektor2@mjo.krakow.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia wyników.
 4. Dane laureatów zostaną opublikowane i będą widniały do czasu cofnięcia zgody.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie Twojej zgody.
 6. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Ci prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
 7. Masz prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, jednak nie wpłynie ona na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

METRYCZKA do Konkursu na Graficzny Projekt Kartki Wielkanocnej

Konkurs plastyczny na najpiękniejszą
Palmę Wielkanocną

HONOROWY PATRONAT NAD KONKURSEM OBJĘLI RADA DZIELNICY III PRĄDNIK CZERWONY ORAZ TOWARZYSTWO PRĄDNICKIE

REGULAMIN

Cele konkursu:

 • Przybliżanie tradycji Świąt Wielkanocnych
 • Poznanie tradycji tworzenia Palm Wielkanocnych
 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej
 • Promowanie twórczości dzieci
 • Kształtowanie wyobraźni przestrzennej, sprawności manualnej i koncentracji
 • Integracja społeczności lokalnej z Dzielnicy III Prądnik Czerwony

Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury

Al. 29 Listopada 102

31-406 Kraków

tel. 12 415- 83-15, 12 415 – 72- 68

www.mdkna102.krakow.pl

mdk.animacja.kultury@gmail.com

 

Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających do różnych placówek w Dzielnicy III Prądnik Czerwony na wykonanie wspólnie w grupie przedszkolnej, klasowej, zajęciowej Palmy Wielkanocnej. Zachęcamy placówki szkolne przedszkolne i pozaszkolne do czynnego udziału, rywalizacji i integracji społecznej.

Termin:

 • Prace należy dostarczyć do siedziby organizatora do dnia 5 kwietnia 2019 roku

Warunki uczestnictwa:

 • Prace mogą być wykonane grupowo (grupa przedszkolna, klasa szkolna, grupa zajęciowa)
 • Wykonanie palmy zgodnie z tradycjami
 • Grupa może zgłosić 1 palmę
 • Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę wg załączonego wzoru

Kryteria oceny:

 • Atrakcyjność formy i barwy
 • Inwencja twórcza i pomysłowość
 • Oryginalność kolorystyki i zastosowanych materiałów
 • Estetyka pracy
 • Własnoręczne wykonanie pracy

Postanowienia końcowe:

 • Laureatów powiadomimy telefonicznie
 • Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni a najciekawsze prace wezmą udział w wystawie
 • Planowany finał konkursu i wręczenie nagród – Palmowa Niedziela 14 kwietnia godz. 12.00
 • Odbiór prac możliwy do 26 kwietnia 2019 r.

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w przy al. 29 Listopada 102, 31-406 Kraków.
 2. Dane do Inspektora ochrony danych – inspektor2@mjo.krakow.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia wyników.
 4. Dane laureatów zostaną opublikowane i będą widniały do czasu cofnięcia zgody, natomiast dane pozostałych uczestników dane wraz z pracami zostaną usunięte do dnia 26 kwietnia 2019r.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie Twojej zgody.
 6. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Ci prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
 7. Masz prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, jednak nie wpłynie ona na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

METRYCZKA do konkursu na Palmę Wielkanocną 2019

 

Konkurs na prezentację w programie w Power Point
„Power Point – Stanisław Moniuszko”

REGULAMIN

 

TERMINY:

Prezentacje na nośniku magnetycznym przesłać lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora do dnia 17 maja 2019 roku.

 

ORGANIZATOR:

Młodzieżowy Dom Kultury

Al. 29 Listopada 102

31-406 Kraków

tel. 12 415- 83-15, 12 415 – 72- 68

www.mdkna102.krakow.pl

 

 1. UCZESTNICY:

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Uczestnicy mogą wysłać zgłoszenie przez opiekuna lub zgłosić swą pracę indywidualnie.

 1. CELE:
 • Rozwijanie wyobraźni,
 • Dostrzeganie różnorodności świata,
 • Odkrywanie własnego systemu wartości,
 • Możliwości wykazania się umiejętnością tworzenia prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • Prezentacja multimedialna w programie PowerPoint
 • Wersja programu nie wyższa niż 2013
 • Czas trwania prezentacji – max. 10 minut
 • Kategorie wiekowe:
  • uczniowie szkoły podstawowej,
  • uczniowie gimnazjum
 • Terminowe dostarczenie projektu na adres organizatora.
 • Wykonanie pracy przez 1 do 3 osób
 • Wypełnienie metryczki uczestnika dla każdego uczestnika, którą należy dołączyć do nośnika z projektem.
 1. KRYTERIA OCENY:
 • Merytoryczna zawartość pokazu
 • Oryginalność projektu
 • Spójność i czytelność przekazu
 • Kompozycja projektu
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • O terminie wręczenia nagród poinformujemy laureatów telefonicznie
 • Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane i pozostaną do dyspozycji Organizatora

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w przy al. 29 Listopada 102, 31-406 Kraków.
 2. Dane do Inspektora ochrony danych – inspektor2@mjo.krakow.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia wyników.
 4. Dane laureatów zostaną opublikowane i będą widniały do czasu cofnięcia zgody.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie Twojej zgody.
 6. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Ci prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
 7. Masz prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, jednak nie wpłynie ona na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

METRYCZKA do konkursu Power Point – Stanisław Moniuszko 2019

Krakowski Przegląd Artystyczny
Artystyczne prezentacje grup przedszkolnych
„ARTYSTOLAKI”

REGULAMIN

TERMINY:

Kartę zgłoszenia należy przesłać faxem lub e-mailem na adres Organizatora do 25 kwietnia 2019 roku. Szczegółowy harmonogram prezentacji zostanie ustalony indywidualnie z każdą grupą wg kolejności zgłoszeń.

Przesłuchania planowane są w terminie: 7 maja 2019 roku od godziny 9.00 w sali teatralnej MDK przy al. 29 Listopada 100.

 

ORGANIZATOR:

Młodzieżowy Dom Kultury

31-406 Kraków, Al. 29 Listopada 102

tel. 12 415- 83-15

www.mdkna102.krakow.pl

mdk.animacja.kultury@gmail.com

 

UCZESTNICY:

Przegląd skierowany jest do grup przedszkolnych z Krakowa i okolic prezentujących wybrane formy artystyczne: teatralną, taneczną, wokalną lub mieszaną.

CELE:

 • Rozwijanie dziecięcych umiejętności artystycznych
 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej
 • Rozwijanie uzdolnień muzycznych, ruchowych i aktorskich
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
 • Umożliwienie prezentacji grupy szerszej publiczności
 • Zapoznanie dzieci z wymogami sceny

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Prezentacja grupy – min. 5 dzieci
 • Możliwość występu w wybranej formie: teatralnej, tanecznej, wokalnej lub mieszanej
 • Łączny czas prezentacji grupowej – max. 10 min.
 • Możliwość występu kilku grup z jednego przedszkola
 • Terminowe nadesłanie karty zgłoszenia
 • Opłata za udział w przeglądzie – 15 zł (grupa)
 • Udział w przeglądzie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie danych dotyczących uczestników

KRYTERIA OCENY:

 • Dobór repertuaru do możliwości wykonawczych grupy
 • Interpretacja tekstu i muzyki
 • Ogólny wyraz artystyczny występu
 • Dobór stroju i rekwizytów
 • Oryginalność pomysłu i formy
 • Współpraca w grupie podczas występu
 • Obycie dzieci ze sceną
 • Niezależna ocena występu w każdej formie

Organizatorzy zapewniają oświetlenie, odtwarzacz CD z USB, keybord, garderobę. Scena o wymiarach 5mx3m (przeważnie dzieci nie wymagają mikrofonów).

Prosimy uczestników o obuwie zamienne.

KARTA ZGŁOSZENIA ARTYSTOLAKI 2019

Konkurs na zielnik w oprawie artystyczno – literackiej
„ZIELNIK ARTYSTYCZNY”

REGULAMIN

 

1. TERMIN:

Prace należy składać lub przesyłać na adres Organizatora do dnia 24 maja 2019 r.

ORGANIZATOR:

Młodzieżowy Dom Kultury

31-406 Kraków, Al. 29 Listopada 102

tel. 12 415- 83-15, 12 415 – 72- 68

www.mdkna102.krakow.pl

2. UCZESTNICY:

Konkurs adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych z Krakowa i województwa małopolskiego. Prace konkursowe będą oceniane w trzech grupach wiekowych: klasy I-III, oraz klasy IV-VI oraz klas VII – VIII i gimnazjum.

3. CELE:

 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i czytelniczych
 • Poszerzenie wiedzy na temat botaniki i literatury,
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni dzieci,
 • Promowanie kreatywności.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • Wykonanie zielnika (ręcznej kolekcji zasuszonych roślin w formacie zeszytowym uzupełniony adekwatnymi literackimi cytatami)
 • Cytaty należy opatrzyć tytułem utworu oraz autorem tekstu
 • Wielkość zeszytu – dowolna
 • Ilość prac – 1 od uczestnika
 • Metryczka na pracy
 • Terminowość nadesłania pracy
 • Możliwość wykonania pracy indywidualnie lub w parach
 1. KRYTERIA OCENY:
 • Walory artystyczne
 • Oryginalność pomysłu
 • Dobór tekstów literackich
 • Estetyka pracy
 • Plastyczna kompozycja

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • O terminie wręczenia nagród poinformujemy laureatów telefonicznie
 • Prace nadesłane na konkurs będą przechowywane przez Organizatora do 19 czerwca 2019 r.

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w przy al. 29 Listopada 102, 31-406 Kraków.
 2. Dane do Inspektora ochrony danych – inspektor2@mjo.krakow.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia wyników.
 4. Dane laureatów zostaną opublikowane i będą widniały do czasu cofnięcia zgody, natomiast dane pozostałych uczestników wraz z pracami zostaną usunięte do dnia 19 czerwca 2019r.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie Twojej zgody.
 6. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Ci prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
 7. Masz prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, jednak nie wpłynie ona na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

METRYCZKA do konkursu Zielnik Artystyczny 2019

XXXV Wojewódzki Konkurs Recytatorski
„ECHA POETICA”

Eliminacje rejonowe w Młodzieżowym Domu Kultury przy al. 29 Listopada 102 odbędą się w dniu 14 maja 2019r. o godz. 9.30.
Zgłoszenia na przesłuchania przyjmujemy do dnia 8 maja 2019r. na adres mailowy: mdk.animacja.kultury@gmail.com

REGULAMIN

REGULAMIN ECHA POETICA

KARTA ZGŁOSZENIA ECHA POETICA